Sopsugssystemet och fastighetsägaren

Lunds renhållningsverk ansvarar för drift och underhåll av hela sopsugssystemet, fastighetsägaren ansvarar för vinterunderhåll, klottersanering och renhållning runt inkastpunkterna.

Fastighetsägaren ansvarar för att inkastpunkterna är tillgängliga för brukarna och inte är blockerade samt att det är fritt från växtlighet kring dem. Inkastpunkterna ska vara tillgängliga för en servicebil.

Skador som uppkommer på inkasten bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsägaren betalar en årlig avgift baserat på Lunds kommuns gällande taxa för sopsugssystem som motsvarar kostnaden för traditionell kärlhantering. Avgiften baseras på antal lägenheter. Avgiften i taxan är inte fastställd men arbete pågår. Arbete pågår även med avfallsföreskrifter.

Stopp i systemet som orsakats av felaktigt avfall eller felaktigt nyttjande kommer faktureras till respektive fastighetsägare. Den vanligaste orsaken till stopp är att boende försöker slänga grovsopor i inkasten. Informationsmaterial till boende om systemet och hur det ska brukas finns att tillgå hos Lunds kommun. Information ska delas ut i samband med inflyttning.

I flertal kvarter kommer flera fastighetsägare dela på en inkastpunkt i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet. Kostnader fördelas ut på fastighetsägarna baserat på deras andel i gemensamhetsanläggningen.

Sopsugsystemet och påsar

Sopsugssystemet är dimensionerat för följande påsstorlekar:

Fraktion Påse
Restavfall bostäder 15-20 liters avfallspåse
Restavfall verksamheter 60 liters säck
Matavfall 9 liters papperspåse
Matavfall verksamheter 45 liters papperspåse
Plastförpackningar Slänges löst
Pappersförpackningar Slänges löst

Matavfallspåsar tillhandahålls av Lunds kommun.

Övriga verksamheter

Verksamheter omfattas inte av anslutning till sopsugsystem och avfallslösning för dem måste tas fram i planeringsskedet. Anslutning kan dock tillhandahållas mot särskild avgift, kontakta Lunds kommun för mer information om priser samt rådgivning för verksamheters avfallshantering.

Verksamheter som framförallt kan vara fördelaktiga att ansluta är:

  • Äldreboende
  • Förskolor
  • Skolor