Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun.

Glöm inte att anmäla ny brunn till oss!

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare (septitankar, trekammarbrunnar mm) sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Vi aviserar via post. Kontrollera framkomligheten före vi kommer.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan spridas till det kommunala avloppsledningsnätet.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnas på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

Krav på lock och framkomlighet

För att vi ska kunna komma fram och tömma med fordonet, finns krav på vägen. Tänk även på att lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om denna lyfts av vid tömningstillfället. 

Läs mer om riktlinjer vid tömning

Beställ slamsugning eller spolning av tank via vår e-tjänst.

Beställ slamsugning eller spolning av tank

 

För mer information, kontakta vår kundtjänst

Telefon: 046 - 359 53 90