Ansök om att dela kärl, uppehåll i hämtning eller förlängt hämtningsintervall

Under vissa förutsättningar kan du som villaägare ansöka om att ha delat kärl, ha uppehåll i hämtningen eller ha längre tömningsintervall.

Uppehåll i hämtning

Ansökan om uppehåll i hämtningen kan göras om en fastighet är obebodd under minst tre månader eller om en fritidsfastighet inte används under säsongen.

Ansök om uppehåll i hämtning

Dispens om uppehåll medges för maximalt ett år i taget. Önskar du förlänga behöver du skicka in en ny ansökan. 

Vid uppehåll i hämtning reduceras kostnaden för den del som gäller insamling och behandling. Grundavgift enligt renhållningstaxan debiteras. Den omfattar bland annat miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast service.

Ansökan om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall ska vara inlämnad till Lunds renhållningsverk senast en månad före den tidpunkt då den sökande vill att uppehållet ska starta. 

Förlängt hämtningsintervall

Fastighetsinnehavaren kan ansöka om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall under vissa förutsättningar:

  • Det ska vara uppenbart att tätare hämtning ej behövs 
  • Matavfallet komposteras enligt föreskrifter och görs med en skadedjurssäker varmkompost.

Komposten ska vara isolerad och säker mot möss, råttor och fåglar. Kompostlösningen skall anmälas till miljöförvaltningen.
Anmälan kompostering hushållsavfall

Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Du kan ansöka om förlängt tömmningsintervall efter att miljöförvaltningen godkänt din ansökan om kompostering. Hämtning av avfallet sker då var åttonde vecka, istället för varannan. Kärlet byts till ett 190 liters kärl då tömning av fyrfackskärl inte går med förlängt hämtningsintervall. Du får själv köra återvinningsmaterial till en återvinningsstation.

Ansök om förlängt hämtningsintervall

Beslutet gäller i högst fem år efter beslutsdatum. Önskar du förlänga behöver du skicka in en ny ansökan. 

Gemensam sopbehållare

Närliggande fastigheter, som mest tre stycken, kan ha gemensam behållare för avfall. Förutsättningen för detta är att avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek och locket ska kunna stängas. Olägenheter för människors hälsa och miljö ska inte uppstå som t.ex. att avfallet blir nåbart av råttor.

Ansök om gemensat sopkärl

Se gärna över att det finns ett abonnemang som är lämpligt att dela på. Ni kan även ändra abonnemang i e-tjänsten.

Vid gemensam sopbehållare får fastigheterna reducerad kostnad för den del som rör insamling och behandling av hushållsavfall. Grundavgift enligt renhållningstaxan delas inte, utan betalas alltid av respektive fastighetsinnehavare. Denna avgift omfattar bland annat tillgång till miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast service. Faktura skickas till samtliga som delar behållare på sin respektive del av kostnaden.

Att vara överens om

De som delar sopbehållare behöver vara överens om fördelningen av:

  • kostnaden för tömning och behandling av avfallet
  • hur dragvägen för behållaren hålls framkomlig t.ex. snöröjning, sandning, att dragvägen är hårdgjord
  • skötseln av sopbehållaren som tvättning eller att anmäla om den går sönder
  • städning runt omkring behållaren vid behov 
  • eventuella övriga skyldigheter som innehavaren av den fastighet där sopbehållaren är placerad har.

Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma vid bruk av gemensam sopbehållare kan leda till att eventuellt tillstånd återkallas.

Ansökan görs till Lunds renhållningsverk och beslut tas enligt 46 § i Lunds kommun renhållningsföreskrift. Om förändrade omständigheter uppstår, som var grund för ansökan, ska dessa anmälas till oss.

Om du vill upphöra med gemensam sopbehållare behöver du anmäla det oss senast en månad före önskad tidpunkt för upphörandet.