Naturvård

Lunds kommun arbetar aktivt med olika åtgärder inom ramen för ett grönstruktur-och naturvårdsprogram, i projekt och i löpande skötsel av kommunens naturområden. Inom kommunen finns det 30-tal områden som är skyddade som nationalpark eller naturreservat.

Pungmesen – Lunds kommunfågel

Pungmesen är en ganska okänd fågelart som gärna håller sig i skymundan inne i tätbevuxna kärrmarker, men trots det har den blivit utsedd till Lunds kommunfågel. Den förekommer vid den kända fågelsjön Krankesjön, där den sågs första gången 1965. Pungmesen äter insekter och är en flyttfågel som främst ses i Sverige från maj till september. Den flyttar framförallt till sydvästra Europa, men enstaka stannar här över vintern.Arten är inte så vanlig och har tidigare varit rödlistad, men populationen anses nu vara livskraftig. Namnet till trots är pungmesen ingen mes, utan tillhör ett eget släkte.

Evighetsträd

Begreppet evighetsträd används om träd som får leva så länge de kan och inte avverkas i förtid. Även när de är döda låter man ofta träden stå kvar till gagn för insekter, svampar och andra organismer. Träden lever inte i evighet men kan utgöra en viktig livsmiljö i flera hundra år och även långt efter sin död.

För att skydda träd som är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden bedrev Lunds kommun projekt Evighetsträd 2002-2004. 500 träd runt om i kommunen valdes ut och i samråd med markägaren bestämdes att de skulle få leva kvar så länge som möjligt. Ett märke sattes upp på träden och markägaren fick ett intyg på överenskommelsen.

Dessa träd är ofta gamla och har även stora estetiska och kulturhistoriska värden. Träden kan vara flera hundra år gamla och förknippade med berättelser och myter. Det är med särskild vördnad man närmar sig en femhundraårig ek och man kan gärna reflektera över vad trädet varit med om och vårt eget förhållande till dessa åldersmän i landskapet.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/natur