Dalby Fälad – Klockarelyckan naturreservat: samråd 2021

Mellan 16 juli–29 oktober pågår det ett samråd med sakägare för bildandet av naturreservatet i Dalby fälad – Klockarelyckan.

Karta med ett markerat området för naturreservatet öster om Dalby

Kartan visar området som föreslås att bli ett naturreservat. 

Om området

Dalby fälad ligger sydost om Dalbys bebyggelse, området är avgränsat av Hällestadsvägen i norr och Veberödsvägen samt Sydstens brott i söder. Historiskt är fäladen en rest av Dalby bys utmarker där kreatur gemensamt har gått och betat sedan Dalby by bildades för cirka 1000 år sedan.

Huvudsakligen består området av betad fäladsmark och tidigare åkermark där den största delen består av torra och fuktiga ängar med mindre inslag av medelrik kärr. Området skiftar mellan torrare partier i slänterna och fuktigare partier i de flackare delarna. Här växer en variationen av hävdberoende och icke hävdberoende arter.

En mängd av växter och insekter

I det biologiskt mest intressanta området, på bara några få kvadratmeter, blommar hundratals Jungfru Marie nycklar. Här trivs även de hävdberoende arterna slåtterfibbla, svinrot, granspira, stagg, grönstarr, ängsstarr, hirsstarr, backsippa, ängsvädd och gökblomster.

I de fuktiga partierna finns det tätört och rundsileshår samtidigt som det i och kring kärret finns stora älgräsbestånd, knapp- och veketåg samt vass. I det nordöstra hörnet finns en torrbacken där det bland annat växer brudbröd, backsippa, ängshavre, darrgräs, backnejlika, knägräs, jungfrulin, ärenpris och gulmåra.

Det dominerande trädslaget är en men det finns även inslag av sälg, slån och högvuxen björk. Kring kanterna växer det björnbär. Området är rikt på dagfjärilar, humlor, bin, trollsländor och andra insekter. I området finns nyligen noterat flera rödlistade och fridlysta arter. Under 2016 gjordes en naturvärdesinventering där större delen av området bedömdes vara värdekärnor klassade 1 (högsta naturvärde) och 2 (högt naturvärde).

Äng med Jungfru Marie nycklar och slåttergubbe

Slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar är två av de hundratals arter som växter i Dalby fälad - Klockerlyckan.

Tätortsnära natur

Området ligger i direkt anslutning till Dalby tätort och är ett attraktivt område för promenader, vandring, bär- och svampplockning och biologiska studier. Här finns rikliga björnbärsbestånd och svamp, såsom stolt fjällskivling och olika sorters soppar. Från slänterna är det en tilltalande vy över det öppna fäladslandskapet.

För att områdets natur- och kulturvärden långsiktigt ska bevaras och utvecklas är det viktigt med fortsatt hävd på betesmarkerna och att det vid behov restaureras på rätt sätt. De skogliga miljöerna bör skötas med naturvårdsinriktade skötselåtgärder.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer. Områdets kulturpräglade miljöer, bestående av betesmark med dess biologiska mångfald, ska bevaras och återställas. Inom området ska värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter skyddas och återställas.

Syftet är också att ge invånarna möjlighet till friluftsliv. Hela förslaget finns bland relaterade dokument längs ner på denna sida.

Samråd med sakägare

Remissperioden för sakägare pågår mellan 16 juli och 29 oktober. Missivbrev samt förslag till beslut med skötselplan och bilagor finns att hämta längre ner på sidan. Missivbrevets sändlista anger vem som kan lämna synpunkter.

Utskrivna samrådshandlingar kan även hämtas i receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, i Lund.

Eventuella synpunkter ska vara tekniska förvaltningen i Lunds kommun tillhanda senast den 29 oktober, 2021. Synpunkter lämnas i första hand via e-post till: tekniska.forvaltningen@lund.se.

Skriv ”Remiss naturreservatet Dalby Fälad – Klockarelyckan 2020/837” i ämnesfältet.

Det går också bra att skicka synpunkter per post till:

Tekniska förvaltningen
Samråd naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan 2020/837
Box 41
221 00 Lund

Processen framåt

Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på ett samrådsmöte kommer att erbjudas i höst. Datum, tid och plats kommer vi att meddela längre fram. Vi ska även annonsera via anslag. 

När samrådstiden är över kommer vi att sammanställa synpunkterna. Ett reviderat förslag på föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan är tänkt att beslutas politiskt under våren och sommaren 2022.

Kontakt

Caroline Svensson, vik kommunekolog
caroline.svensson2@lund.se
046 - 359 95 25

Magnus Eckeskog, enhetschef Natur och friluftsliv
magnus.eckeskog@lund.se
046 - 359 35 87