Höjeådalens naturreservat

De politiska besluten om bildandet av naturreservatet väntas tas under hösten och vintern 2021.

Karta över området där naturreservatet för Höjeådalen bildas.

Området för Höjeådalens naturreservat är 68 hektar stort och sträcker sig mellan Värpinge by och Höjebromölla vid E22. Illustration: Lunds kommun. 

En grön korridor 

Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds stads södra gräns. Den varierande naturen längs Höje ås dalgång skapar en sammanhängande grön korridor, ca 65 hektar stor, mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22.

Området präglas av mötet mellan stad och land. Industri- och bostadsområden möter åkerlandskapet där Höje å bryter av med en rest av kulturlandskap – våtmarker och betesmarker. Delar av området har aldrig varit plöjda vilket har ett stort kulturhistoriskt värde samt är av betydelse för biologisk mångfald av markorganismer.

Rikt djur- och växtliv

Det finns ett rikt djur- och växtliv i Höjeådalen. I fuktskogarna och på strandängarna längs Höje å trivs trollsländor, groddjur, fåglar och fladdermöss som på utnyttjar ån, Källby reningsdammar och fuktiga miljöer i närheten. Det har, till exempel, påträffats 8 olika fladdermusarter i området mellan Värpinge och Sankt Lars.

Även fågellivet är rikt, särskilt kring buskmarkerna och trädridåerna vid vattnet. Över 200 fågelarter finns rapporterade från dalgången, både vanliga och sällsynta, exempelvis – kungsfiskare. Källby avloppsreningsverk med sina dammar, som finns i den centrala delen av det föreslagna reservatområdet, utgör en viktig rast- och övervintringslokal för våtmarksfåglar.

Den rödlistade uttern är idag åter ett inslag i Höjeås däggdjursfauna efter att ha varit försvunnen under flera decennier. Numera ser man spår av utter både upp- och nedströms reningsverket och i vissa biflöden.

För grodor, paddor och salamandrar är kombinationen av lekdammar och marker, där de kan söka föda eller övervintra, avgörande. På Höje ås botten lever bland annat den fridlysta arten tjockskalig målarmussla.

Populärt rekreationsområde

Idag är Höjeådalen ett populärt rekreationsområde för boende i Lund samt i Värpinge by. Området nyttjas för naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Även förskolor och skolor söker sig gärna hit för undervisning och lek.

Genom att freda området från exploatering bidrar Lunds kommun till att uppnå de nationella miljö- och friluftsmålen. Ett bildande av naturreservat innebär också att ett större område med relativt tysta miljöer och goda förutsättningar för rekreation kan skyddas.

I anslutning till naturområdet finns planer på utbyggd järnväg. Klostergårdens tågstation kommer att stå färdig vintern 2023 och på sikt planeras det för utbyggnad av den nya stadsdelen Källby och förtätning av befintlig bebyggelse. Detta kommer att bidra till en ökad nållbarhet och tillgänglighet till det kommandet naturreservatet.

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv och att förbättra förutsättningarna för tätortsnära rekreation och utomhuspedagogik. Inom området ska värdefulla natur- och kulturmiljöer vårdas, bevaras och återställas. Livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas, nyskapas och återställas. Hela förslaget finns bland relaterade dokument längs ner på denna sida.

Samråd 

Under delar av våren och sommaren har det pågått ett samråd med sakägare och med allmänheten. Synpunkterna vägs in när förslaget för bildandet av naturreservatet revideras. 

Processen framåt

Ett reviderat förslag på föreskrifter och skötselplan för Höjeådalens naturreservat är tänkt att beslutas politiskt under hösten och vintern 2021.

Kontakt

Magnus Eckeskog, projektledare / enhetschef Natur och friluftsliv
magnus.eckeskog@lund.se
046 - 359 35 87

Caroline Svensson, vik kommunekolog
caroline.svensson2@lund.se
046 - 359 95 25

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/naturreservat-hojea