Beskärning och gallring - frågor och svar

Vi får många önskemål om beskärning av träd och växter. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Klippning av häck med häcksax

 1. Vad avgör om träd eller buskar ska gallras/beskäras på kommunal mark? Varför dröjer det innan det görs något?
  Beskärning och gallring utgår både från kommunens planer och önskemål från medborgare. Vi har en budget för att beskära 7 % av den totala mängden buskar per år vilket betyder att alla önskemål måste bedömas och prioriteras. Akuta åtgärder genomförs så snabbt som möjligt. Övriga åtgärder planeras in och görs i samband med vinterbeskärning under januari-april.

 2. Vad räknas som en akut åtgärd? Vem bedömer om det är akut?
  Kommunens skötselentreprenör bedömer om ärendet är akut eller inte. Ett akut ärende kan till exempel vara ett träd som ramlat över cykelbanan eller grenar som skymmer sikten på ett sådant vis att det uppstår en trafikfarlig situation. 

 3. Hur sköts kommunens parker och grönområden?
  All skötsel utförs av skötselentreprenörer, det vill säga en organisation eller ett företag som ansvarar för det aktuella området. Två entreprenörer delar på skötseln av de allmänna gröna ytorna i Lunds kommun.  Entreprenörens arbete styrs av ett skötselavtal med kommunen. Avtalet utgår från en budget som kommunens tekniska nämnd har beslutat om. I skötselavtalet ingår bland annat plantering, gräsklippning, beskärning och trädgallring, tömning av papperskorgar samt kontroll och underhåll av lekplatser.

 4. Jag har fått besked om att mitt önskemål tas med i planeringen av vinterbeskärning. Vad betyder det?
  Det betyder att önskemålet tas med i entreprenörens planering inför kommande vinter och att det bedöms i förhållande till andra behov. En del önskemål kommer att utföras i sin helhet, andra till viss del, och en del kommer att skjutas på till kommande års vinterbeskärning. Planering för kommande vinter ska vara klar den 15 september. Icke-akuta önskemål som inkommer efter den 15 september tas med i planeringen av nästa års vinterbeskärning. Det innebär till exempel att önskemål som lämnas in efter mitten av september 2021 tas med i planeringen för vintern 2022/2023.

 5. Varför måste beskärningen vänta till vintern?
  Beskärning görs utifrån kommunens resurser och alla önskemål kan inte tas med. Vi behöver se det totala behovet för att kunna prioritera vad som ska göras. Vintern är en bra tid då de flesta träd och växter befinner sig i vila och tar mindre skada av beskärningen.  Det är dessutom ett sätt att sprida arbetet på flera säsonger. På sommaren arbetar entreprenören till exempel med gräsklippning, på hösten ska löven bort och på våren planteras det i rabatter och urnor. 

 6. Kan jag få besked om vilken dag/tid de kommer för att till exempel klippa häcken eller beskära buskarna intill min tomt?
  Det är tyvärr sällan möjligt. Entreprenören planerar det beställda arbetet utifrån sitt avtal med kommunen och tekniska förvaltningen har inte information om när arbetet utförs. Entreprenören kan till exempel behöva ändra sin planering med kort varsel för att utföra en akut åtgärd, men samordnar även olika åtgärder i ett område för att effektivisera arbetet.

 7. Varför ligger riset ofta kvar på platsen efter beskärning? 
  Ibland ligger riset kvar en tid efter beskärning och gallring. För att minska på antalet transporter samlas ris på flera platser tills det finns tillräckligt för att fylla ett lastbilsflak.

 8. Varför är det inte bra att kapa trädens toppar?
  Toppkapning innebär ökad risk för att trädet blir ett så kallat riskträd med svagare grenfästen och röta.

  Stora snittytor, felaktigt lagda snitt eller borttagning av en stor del av kronan kan medföra stora skador på ett träd. Ett större beskärningsingrepp riskerar i princip alltid att försvaga trädet eftersom man lämnar öppna snitt som trädet måste reparera.  Om beskärning resulterar i stora snittytor är risken avsevärt större att trädet drabbas av svampangrepp eller utsätts för andra sjukdomar. En användbar tumregel är att snittytorna inte bör överstiga 10 centimeter, beroende på trädslag och åldern. Trädet kommer att bli försvagat, röta kan tränga in, trädets livslängd förkortas och trädets estetiska värde kan gå förlorat.

 9. Hur bedöms önskemål som gäller att ta ner träd på kommunal mark som skuggar eller fäller sina löv på min tomt?
  Vi är mycket restriktiva då det gäller fällning av kommunens träd eftersom träden fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö, som till exempel:
  - Naturvärden; de är viktiga för biologisk mångfald och viktig livsmiljö för smådjur och insekter.
  - Ekosystemtjänster: t.ex. fångar upp och fördröjer vattenflöden, jämnar ut temperaturskillnader, filtrerar damm och stoft från luften.
  - Sociala värden; rekreation & hälsa
  - Kulturmiljö

  När vi får önskemål om att beskära eller fälla träd görs en bedömning ur flera olika aspekter. Är trädet friskt, finns det skador eller sjukdomsangrepp? Hur nära tomtgränsen står trädet? Hur stor andel av trädgården skuggas? Ett friskt träd med vandrande skugga får oftast stå kvar. Vilken art är det?  Ädla lövträd har ett högre värde. Har trädet spontansåtts? Dessutom görs en bedömning av kostnader och jämförelse med andra liknande behov.

 10. Vad är ett riskträd?
  Ett riskträd är ett träd som riskerar att falla om det till exempel stormar och utgöra en fara för allmänheten om det rasar. Det kan vara döda eller sjuka träd som står i närheten av vägar, parkeringsplatser eller andra miljöer där många människor rör sig. Riskträd på allmän mark tas bort av kommunen, ofta efter bedömning av en arborist.

 11. Får jag beskära grenar från kommunens träd/buskar som växer in över min tomt?
  Nej, en fastighetsägare får inte beskära träd eller buskar som står på kommunens mark. All trädbeskärning ska utföras fackmannamässigt för att undvika skador. Felaktig beskärning kan leda till allvarliga skador som förkortar trädets/buskarnas livslängd eller medför att trädet riskerar att falla då rötsvampar angripit trädet. Kontakta kommunens tekniska förvaltning så tittar vi på det och diskuterar lämplig åtgärd.

 12. Vem ansvarar för grenar som växer ut från privata tomter, ut över till exempel en gång-eller cykelbana?
  Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att fastighetsägaren till exempel inte klippt sin trädgårdshäck kan det innebära att fastighetsägaren hålls ansvarig enligt Plan-och bygglagen.  Du kan anmäla detta till kommunen som gör en bedömning och vid behov skickar ett brev till fastighetsägaren.
  Läs mer om fastighetsägarens ansvar

 13. Vem ska jag kontakta om det gäller träd eller buskar på mark som tillhör en skola, förskola, äldreboende eller liknande?
  Det enklaste är ofta att kontakta verksamhetsansvarig, till exempel skolans rektor.  Om det gäller en kommunal verksamhet kan du även lämna synpunkter i vår e-tjänst till ansvarig förvaltning, i det här fallet Lundafastigheter. Det är alltså olika delar av kommunen som sköter det som kallas allmän mark och kommunal fastighetsmark.

 14. Vi bor i ett nybyggt område där grönytorna omfattas av garantiskötsel, vad innebär det?Garantiskötsel innebär att företaget som har byggt området ansvarar för skötseln av grönytor till och med en slutbesiktning som görs efter tre år. Garantiskötsel gäller till exempel planteringar, gräsmattor och lekplatser. Tömning av papperskorgar och hundlatriner omfattas också av garantiskötsel. Efter slutbesiktningenr tar kommunens skötselentreprenör över arbetet. När du kontaktar kommunen med en felanmälan eller synpunkt som gäller garantiskötsel skickar vi ditt ärende vidare till det ansvariga byggföretaget.

 15. Vad innebär kommunens krav på sänkta kostnader för just park-och naturverksamheten?
  Enligt den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019 ska alla nämnder effektivisera verksamheten och sänka sina kostnader. Tekniska nämnden har därför beslutat att bland annat minska på akuta insatser när det gäller skötsel av parker och grönytor. Det kan till exempel innebära att skadad utrustning på lekplatser tas bort utan att ersättas och att vi inte kan laga mindre ojämnheter eller skador i beläggningen på gång-och cykelvägar. Vi kommer också att vara mer restriktiva med att avverka eller beskära träd och buskar som inte skymmer sikten på ett trafikfarligt sätt eller har drabbats av växtsjukdom eller skada.
 16. Hur ska jag hantera mitt trädgårdsavfall?
  Om du inte vill kompostera så kan du köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan. Du kan också ta ett abonnemang på hämtning av trädgårdsavfall hos Lunds Renhållningsverk. Tänk på att det är ett brott enligt miljöbalken att lägga trädgårdsavfall utanför den egen tomten. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/faqpark