Invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Här kan du läsa om vad kommunen gör och vad du kan göra om du upptäcker en invasiv art på din egen fastighet. Rapportera gärna dina fynd till den nationella artdatabasen invasivaarter.nu!

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. 

Invasiva arter på allmän mark i Lunds kommun

Om du upptäcker eller misstänker en invasiv art på allmän mark kan du göra en anmälan till kommunen via appen "Felanmälan Lunds kommun" eller via webben:

Gå till felanmälan för park och natur

Frågor och svar

1. Vad händer när jag har anmält att det finns parkslide eller jättebjörnloka på allmän mark?

Vi inventerar och dokumenterar bestånden och gör en anmälan till de nationella databaser som används för att kartlägga växtens utbredning. Därefter planerar vår entreprenör in bekämpningsinsatser. Vi kan inte lämna besked om exakt tidpunkt för inventering eller bekämpning.

2. Hur bekämpar kommunen parkslide på allmän mark?

Våra bekämpningsmetoder varierar från nerklippning till stora utgrävningar.

3. Hur bekämpar kommunen jättebjörnloka på allmän mark?

Genom att skära av växtens blomställning för att hindra fröspridning. Det finns även möjlighet att använda kemiskt bekämpningsmedel efter dispens från miljöförvaltningen.

4. Kan jag själv bekämpa parkslide på allmän mark, i närheten av min fastighet, och kan ni i så fall hämta grönavfallet?

Om du har ett tillstånd från tekniska förvaltningens park- naturavdelning att bekämpa parkslide på allmän mark i anslutning till din fastighet kan vi beställa hämtning av grönavfallet.

5. Jag har fått in parkslide på min fastighet, vad ska jag göra?

Vi hänvisar till Länsstyrelsens rekommendationer

6. Hur arbetar Lunds kommun långsiktigt med bekämpningen av invasiva arter?

Kostnaderna för inventering och bekämpning är mycket stora och kommunen bedömer att det behövs extra resurser. Vår ambition är att starta ett större inventerings- och bekämpningsprogram under 2021.

Förbud mot att plantera gudaträd, Alianthus altissima

Gudaträd, wikipedia commons, Kurt StüberLänsstyrelsen har infört ett förbud mot att plantera gudaträd, en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. 

Gudaträdets rötter kan orsaka stora skador på till exempel husgrunder, vattenledningar, asfalt och trottoarer. Gudaträdet förökar sig dessutom snabbt och kan tränga undan annan växtlighet. Lunds kommun ansvarar för att inga gudaträd planteras på allmän mark, men förbudet gäller även privata fastighetsägare. På grund av de skador gudaträd orsakar bekämpas gudaträd idag för miljardbelopp i Europa och i USA. I Sverige har vi fortfarande en möjlighet att bryta utvecklingen innan det orsakar samhället och enskilda stora kostnader.

Gudaträd (Ailanthus altissima) har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa då de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där få andra trädarter trivs. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla. Gudaträden sprider sig även genom kraftfulla rotutlöpare. Flera av dessa egenskaper hos gudaträden gör dem kraftfullt invasiva. 

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om förbudet och Länsstyrelsens begäran om plan för utrotning 

Rapportera till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ett övergripande nationellt ansvar för olika delar av arbetet kring invasiva arter. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om ansvarsfördelningen: Gå till naturvårdsverkets hemsida.

Som medborgare kan du rapportera fynd av invasiva arter i Artdatabankens rapporteringsverktyg. Här finns också bilder på olika arter som kan vara bra om du är osäker.

Gå till det nationella rapporteringsverktyget.

Du kan även rapportera naturliga och invasiva vattenlevande organismer i en app som heter Rappen: 
Gå till havs-och vattenmyndighetens hemsida om Rappen.

EU-regler om invasiva arter

Den 1 januari 2019 inträdde förordningen SFS 2018:1939 om invasiva främmande arter. Detta innebär att EU:s förordning 1143/2014 inkorporerats i svensk lagstiftning. Enligt denna är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller reproducera sig.