Vatten och våtmark

Lunds kommun är medlem i vattenråd för tre olika åar: Sege å, Höje å och Kävlingeån. Vattenråden driver egna vattenvårdsprojekt syftar till att minska miljöproblem i sjöar och vattendrag, framförallt övergödningen, öka den biologiska mångfalden samt möjligheterna till rekreation i jordbrukslandskapet. Projekten drivs ofta i samarbete med andra kommuner, myndigheter och organisationer.

Kävlingeån

Vattenråden har tagit fram en webbkarta med lokal vatteninformation, se länk till Vattenatlas nedan.

Vattenatlas

Höje å vattenråd firar 30 år

För 30 år sedan startade ett samarbete mellan Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner för att förbättra vattenkvalitén i Höje å och minska övergödningen i Öresund. Senare anslöt sig även Svedala kommun till projektet. Samarbetet drivs av Höje å vattenråd vilket resulterat i mer än 80 våtmarker och en förbättrad vattenstatus.

De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och här häckar 400 fågelpar varje år. Våtmarker binder koldioxid och motverkar klimatförändringarna samtidigt som de minskar risken för översvämningar. Forskning visar även att anlagda våtmarker bidrar till människors livskvalitet då vattenmiljöer upplevs som vackra och varierade samt ger möjlighet till återhämtning och lugn.

Vattenvårdsarbete har sammanfattats i några filmer av naturfotografen Johan Hammar. Filmerna berättar om Höjeåprojektet, som nu har pågått i 30 år, som gör stor skillnad för människor och djur, samt om Höje ås avrinningområde.  

Filmen om vattenvårdsåtgärder. 

Film om dagvattens resa från källa till hav.

Fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Fokus Vombsjön

För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2020 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet. 

För mer information:
Fokus Vombsjön – algblomning

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/vatten-och-vatmark