Kommunalt avlopp och eget avlopp

Här finns information om kommunalt avlopp och eget avlopp.

Kommunalt avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av VA SYD som är ett kommunalförbund där Lunds kommun samarbetar med andra kommuner. VA SYD renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Har du synpunkter eller har problem avseende det kommunala avloppssystemet ska du kontakta VA SYD. 

VA SYD

Små avloppsanordningar (= eget avlopp)

De fastigheter i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten från fastigheten. Enligt miljöbalken är den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten avses i detta sammanhang vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Planera din avloppsanordning

Att inrätta en egen avloppsanordning är en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig sett ur ditt perspektiv. Miljönämnden kan inte tala om vilken anordning du ska göra eller vilken entreprenör som bör väljas. Det är däremot lämpligt att tidigt kontakta miljöförvaltningen för att diskutera idéer och hur miljöförvaltningen ställer sig till olika lösningar och för att få information.

Avloppsguiden

Lunds kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avloppsanordningar som heter Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar avlopp med mera.

Avloppsguidens hemsida

Ansökan om tillstånd eller anmälan till miljönämnden

  • Om du planerar att inrätta en enskild avloppsanordning dit vattentoalett kommer att anslutas behövs tillstånd från miljönämnden.
  • Vid ändring av en sådan anordning eller vid inrättande av avloppsanordning för endast bad-, disk- och tvättvatten ska du anmäla detta till miljönämnden.
  • Större ändringar, till exempel ny markbädd till en befintlig avloppsanordning, anses som inrättande och kräver därför tillstånd.

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp

Vad kostar det?

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning (prövning) av ansökningar eller anmälningar om enskilda avloppsanordningar. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning du vill installera (eller hushållets storlek).

Prövningsavgift av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

  1. Inrättande av sluten tank: 4400 kr
  2. Inrättande av avloppsanordning för 1-5 personekvivalenter: 6600 kr
  3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-ekvivalenter: 9900 kr
  4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter: Timavgift
  5. Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 3300 kr

Miljönämndens timavgiften är för närvarande 1100 kr.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se