Framtida avloppsrening

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid sammanträdet i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta vara i drift. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige 2022.

Källby och Klostergården från söder, flygbild

Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Enligt ett inriktningsbeslut ska Lunds avloppsvatten i framtiden renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Ett slutgiltigt beslut ska fattas under nästa år.

Digitala och fysiska samrådsmöten

Under det pågående samrådet bjuder VA SYD till digitala och fysiska möten:

  • 20 september, klockan17.30–20.00:  digital presentation om samrådsunderlaget. 
  • 23 september, klockan 17.30–20.00: den digitala presentationen om samrådsunderlaget sänds en gång till. (Presentationen kommer att inte kunna ses i efterhand.)
  • 7 oktober, klockan 12.00–19.30: öppet hus i Lund, Sparbanken Skåne Arena.

Det hålls även möten i Burlöv och i Malmö. Länken till presentationerna och mer information om samrådet finns via VA SYDs projektwebb:

https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/Artiklar/Samråd/.

Samråd enligt miljöbalken

Kommunalförbundet VA SYD håller samråd om regional vattenrening mellan den 25 augusti och den 3 november, 2021. Det är ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap i miljöbalken. Samrådet är en del av processen att söka nytt tillstånd för en framtida regionala avloppsvattenrening. Efter ett avslutat samråd kommer VA SYD att samla ihop informationen, synpunkterna, samt frågor och svar från samrådet i en samrådsredogörelse. Detta blir en bilaga till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som behövs till tillståndsansökan för projektet "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". VA SYD planerar att skicka in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen under 2022. Tillstånd ges tidigast 2024 och ska gälla minst fram till 2045 (så långt som kommunerna kan göra en uppskattning av befolkningsökningen).

Varför hålls ett samråd innan genomförandebeslutet är fattat?

Tillstånden till avloppsreningsverken (både för Källby i Lund och för Sjölunda i Malmö) är gamla och behöver förnyas. För att få ett nytt tillstånd krävs det att reningsanläggningarna är anpassade för den växande befolkningen och att de följer lagkrav på bättre vattenrening. Tillståndsprocessen tar lång tid, vilket gör att samrådet genomförs innan besluten är tagna, för att senare kunna gå vidare med en tillståndsansökan för en regional anläggning i tid.

Tidigare nyheter om hur arbetet fortskrider

Beslut om inriktning gällande Lunds framtida avloppsrening

Utredningsdirektiv för Lunds framtida avloppsrening, november 2020

Planering för Lunds kommuns framtida avloppsrening fortsätter, september 2020

Handlingar och protokoll

Referat från kommunens nämndsammanträden hittar du under "Aktuella beslut i korthet"

Här hittar du alla möten och protokoll för nämndsmöten

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/framtida-avloppsrening