Dagvattenplan

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk. Dagvattenplanen beskriver hur förutsättningarna ser ut i Lund och hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i kommunen.

Dagvatten har traditionellt letts ner i täta ledningar under mark. I takt med att staden byggs ut och stora områden exploateras ökar belastningen på det befintliga nätet, vilket medför risk för översvämningar.Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på hållbar dagvattenhantering i framtiden.

Dagvattenplanen godkändes av Kommunfullmäktige 2018-03-22.

Dagvattenplan, antagen 2018

Åtgärdsplan för dagvatten Lunds stad, antagen 2018

Foto: Den 2,5 hektar stora Råbysjön är kommunens största dagvattenmagasin men också en unik rekreationsmiljö.Råbysjön tar emot dagvatten från Södra Råbylund och omgivande åkrar, men är byggd för att även ta hand om dagvatten från kommande utbyggnadsområde på Linero. Dammen skyddar andra vattendrag och bostadsområden från översvämning, men bidrar också till bättre vattenkvalité i Höje å. Efter kraftiga eller långvariga regn kan det bli extra mycket vatten i sjön.

kajkant vid Råbysjön

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/dagvattenplan