Översvämningsplan

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar och vi ser fler och mer omfattande översvämningar i vår närhet. Därför har kommunen tagit fram en översvämningsplan. I den ingår det karteringsutredningar och konsekvensanalyser samt övergripande strategiska åtgärdsförslag.

Översvämningsplanen ger bättre förutsättningar för planeringen av ny bebyggelse och planen ligger till grund för att ta fram åtgädsplaner för att minska risker i befintlig och ny bebyggelse.

Karteringskartan för 100-årsregn

Beräkningarna är gjorda med 4*4-meters upplösning och utefter en karta med höjddata (laserskanning) från 2015. Det betyder att det finns en felmarginal. Exempelvis finns det byggplatser med håligheter i marken på kartan där det idag står hus. Vattnet som på kartan har samlats i hålet kommer i verkligenheten delvis rinna vidare till andra platser. Upplösningen innebär även att vissa mindre låg- och höjdpunkter missas.

Beräknade vattendjup

Ljusblå – vattendjup 1 dm - 3 dm, besvärande framkomlighet
Mellanblå – vattendjup 3 dm - 5 dm, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada.
Mörkblå – vattendjup > 5 dm, stora materiella skador, risk för liv och hälsa

Kartan med översvämningsområde vid ett 100-årsregn

Återkomsttid

Regn beskrivs ofta med hjälp av återkomsttider. Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid.

Läs mer om återkomsttider på SMHIs webbplats.

Vad är kommunens ansvar?

Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. I nuvarande planeringsarbete tittar vi på de utredningskartorna och arbetar i den mån det är möjligt med vattnets naturliga flöden och uppsamlingsplatser.

När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar. Men självklart har kommunen en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna.

Vad kan jag göra själv?

Alla behöver hjälpas åt. Kommunen arbetar med frågan men äger och ansvarar inte för all mark i kommunen. Som fastighetsägare kan man göra mycket.

Koppla bort ditt stuprör och få 2500 kr - mer om hur det går till på VA Syds webbplats

Tillsammans gör vi plats för vattnet - ett samarbete mellan VA Syd, Malmö och Lund

Läs mer om hur du kan undvika källaröversvämningar på VA Syds webbplats 

Läs mer om vad du kan göra i Har du råd att ligga lågt? från Länsstyrelsen

Läs mer om vad du kan göra i Vem tar ansvar för klimatanspassningen? från Svensk försäkring

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/oversvamningsplan