Tomter för industri och handel

Lunds kommun har ett strategiskt läge i en av Sveriges mest expansiva och attraktiva regioner. Efterfrågan på verksamhetstomter är därmed hög medan utbudet är begränsat.

Lunds kommun arbetar för att alltid kunna erbjuda företag och industrier tomter till försäljning, såväl i Lund som i de mindre tätorterna. Kommunens arbete för att utveckla, förbereda och sälja tomter för verksamheter sker enligt politiskt fastlagda principer. Vi sammanfattar dem här och du kan läsa mer om dem i vår utbyggnads- och boendestrategi 2025.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Gällande markpriser inom Lunds kommun

  • Lund, Hasslanda III 1200 kr/kvm
  • Lund, Stångby Jonsgård 650 kr/kvm
  • Dalby 300 kr/kvm
  • Södra Sandby 300 kr/kvm
  • Veberöd 200 kr/kvm
  • Genarp 200 kr/kvm

Priserna är inklusive förrättningskostnaden men exklusive anslutnings- och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter (detaljplaner antagna efter 1 juli 1987).

Vilken mark ska användas för verksamheter?

Kommunen strävar efter att främja en mångfald av lokaler för verksamheter och att erbjuda tomter i varierande storlekar inom flexibla detaljplaner. Verksamhetstomter ska erbjudas aktörer med verksamhet som kan bidra till en gynnsam utveckling för utbyggnadsområdet.

I de områden där kommunen utvecklar blandstad kan mark erbjudas till aktörer vars verksamhet bedöms lämplig att integrera i bebyggelsen. Etablerade aktörer vars verksamhet inte kan samlokaliseras med bostäder ska erbjudas ersättningsmark.

Kommunen vill effektivisera användandet av verksamhetsmark och spara på åker- och naturmark. Den som vill köpa kommunal verksamhetsmark kan först undersöka om förtätning på privat mark är en möjlighet. 

För de östra tätorterna är kommunens ambition att små och medelstora aktörer ska kunna beredas byggklar tomt senast tre månader efter förfrågan.

Padelverksamhet

Intresset för att bygga padelhallar är för närvarande stort. Lunds kommun har dock i dagsläget ingen mark att erbjuda för ändamålet.

Så sätts priset på verksamhetsmark

För tomter i Lunds stad tillämpar Lunds kommun marknadsanpassade priser som sätts beroende av den byggrätt som detaljplanen medger (avseende byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Tomtpriserna beslutas av tekniska nämnden.

I Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp är tomtpriserna fasta och beslutade av kommunstyrelsen, samt oberoende av detaljplanen.

Försäljningsrutiner

Försäljningen bereds av tekniska förvaltningens tjänstemän och godkänns av tekniska nämnden. Då markpriset överstiger 5 miljoner kronor tas beslut även i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Efter försäljningsbeslut arrenderar köparen markområdet under ett år. Under detta år ska byggnationen ha påbörjats genom att grundplattan färdigställs. Arrendeavgiften motsvarar för närvarande cirka 1,75 % av markpriset.

Kommande verksamhetstomter

Veberöd

Ny detaljplan sökt för Fågelbyn i nordvästra delen av tätorten. Planerad försäljningsstart 2022.

Södra Sandby

Ny detaljplan sökt för området söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde. Planerad försäljningsstart 2023.

Verksamhetsområden utan ytterligare tomter till försäljning

Lund Gastelyckan

Kontakt

Lunds tätort

För mer information om verksamhetsmark i Lunds tätort, kontakta exploateringsingenjör Jesper Wern:

E-post: jesper.wern@lund.se

Telefon: 046-359 89 04

Lunds östra tätorter

För mer information om verksamhetsmark i kommunens östra tätorter, kontakta fastighetsförvaltare Isabella Gadde Werther:

E-post: isabella.gaddewerther@lund.se 

Telefon: 046-359 50 84

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/industrimark