Hur gör jag för att starta en livsmedelsverksamhet?

Det finns många saker du måste ta reda på innan du kan öppna din verksamhet.

Här hittar du mer information om regler som gäller för dig inom livsmedelsverksamheter

Vilka krav ställs för att bedriva livsmedelsverksamhet?

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan växa till eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen. All mat ska förvaras, tillagas, serveras, beredas och hanteras vid en temperatur som inte medför bakterietillväxt.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel och personliga hygien. Försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom måste också finnas.

Hur anmäler jag min verksamhet för registrering?

Som livsmedelsföretagare ska du anmäla din livsmedelsanläggning till miljöförvaltningen för registrering. Blanketter kan hämtas på webben eller hos miljöförvaltningen. Den information du lämnar om din livsmedelshantering är grundläggande för din verksamhets riskklassning.

Läs mer om registrering och anmäl registrering via e-tjänsten

Läs mer om riskklassning

Vilka ska anmäla sin verksamhet för registrering?

Alla som bereder, bearbetar, behandlar eller hanterar livsmedel tillfälligt eller yrkesmässigt ska registrera sig hos kontrollmyndigheten. Kravet för registrering gäller också för e-handel, matmäklare och övrig näthandelsverksamhet.

Sedan den 1 januari 2019 är det straffbart att påbörja en livsmedelsverksamhet utan att registrera sin anläggning. En sanktionsavgift, som baseras på 1 procent av verksamhetens omsättning, tillfaller staten (livsmedelslag 2006:804, § 30a).

Sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen

Hur lång tid tar det att registrera en verksamhet?

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till miljöförvaltningen om inte miljöförvaltningen medger annat.

Vilken information ska finnas i anmälan?

Detta måste finnas med i din anmälan:

  • Ditt företags organisationsnummer/personnummer
  • Kontaktuppgifter till ditt företag
  • Verksamhetens adress
  • Hur mycket och vilka livsmedel du hanterar.
    För matservering mäts det i antal portioner, för försäljning och distribution mäts det i årsarbetskrafter, och för tillverkning mäts det i vikten på livsmedel som produceras.

Kostar det något?

Kostnaden för din registrering är för närvarande 1 100 kronor. Därefter tillkommer en årlig kontrollavgift som baseras på din riskklassning och på den timtaxa som kommunen har fastställt (för närvarande 1 100 kronor/timme).

Jag ska upphöra med min verksamhet. Vad gäller?

Verksamhetsutövaren är skyldig enligt lag (EG-förordning 852/2004, art. 6.2) att informera kontrollmyndigheten om ändringar i sin verksamhet. Sådana ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ändring av sortiment eller nedläggning.

Om en verksamhet upphör eller byter ägare ska detta meddelas till miljöförvaltningen. Du kan meddela ändringar till den handläggare som kontrollerar din verksamhet.

Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering göras av den som tar över en befintlig verksamhet.