Registrering av anläggning

Du som vill driva en livsmedelsverksamhet i Lunds kommun måste anmäla detta till miljöförvaltningen, där alla verksamheter som yrkesmässigt hanterar livsmedel ska registreras.

Anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning

En anmälan om registrering ska innehålla följande uppgifter:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning (vilka livsmedel som hanteras, hur mycket, eventuell egen dricksvattenanläggning (egen brunn) som används i den kommersiella verksamheten).
  • I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelstagaren vill ha anläggningen registrerad (tillfällig registrering).
  • En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till miljöförvaltningen om inte miljöförvaltningen medger annat.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Ny ägare

När en verksamhet byter ägare eller verksamhetsutövare måste den registreras på nytt. Det går inte att ta över en befintlig registrering. Registreringen är knuten till den som är ansvarig för verksamheten och upphör därför att gälla vid ägarbyte eller vid annan verksamhetsutövare.

Avregistrering

När en verksamhet upphör måste miljöförvaltningen informeras så att registreringen kan tas bort från miljöförvaltningens register. Årlig kontrollavgift återbetalas inte. Det gäller även om verksamhet endast bedrivits del av året.

Kontroll av din verksamhet

  • En kontroll av anläggningen görs efter eller i samband med att den har tagits i bruk. Vid kontrollen ska verksamheten uppfylla alla krav som ställs av lagstiftningen (egenkontroll, hygienutbildning, lokalens utformning, materialval, ventilation, hygieniska aspekter med mera).
  • Om allvarliga avvikelser konstateras vid kontrollen kan detta leda till sanktioner enligt EU-förordning 2017/625 (som ersätter EG-förordning 882/2004). Det kan också leda till att man behöver begränsa eller upphöra med verksamheten, eller till en åtalsanmälan.

Kostnad för din registering

Kostnaden för din registrering är för närvarande 1 100 kronor. Därefter tillkommer en årlig kontrollavgift, som baseras på din riskklassning och på den timtaxa som kommunen har fastställt (för närvarande 1 100 kronor/timme).