Anmäl ändringar av ägare och ledning

Kommunen ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn av fristående förskolor och fritidshem. Här nedan finns information om vad som krävs när det gäller ägaren och ledningen för en verksamhet.

Ägar- och ledningsprövning

I januari 2019 kom en ny lagstiftning som gäller enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola eller fritidshem. Detta innebär att kommunen ska göra en så kallad ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande av fristående förskola eller fritidshem.

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande

Ägar- och ledningsprövning görs löpande

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamhet eller fritidshemsverksamhet samt lämplighet att bedriva dessa.

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

  • genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskriver som gäller för verksamheten, och
  • i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i Lunds kommuns tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Ägar- och ledningsprövning vid regelbunden tillsyn

Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden. I samband med anmälan kommer utbildningsnämnden att pröva att den fristående förskolan eller fritidshemmet fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet. Vidare bedöms om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen. 

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskole- eller fritidshemsverksamhet i Lund.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringarna av

  • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten,
  • styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter,
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Anmäl förändring i ägar- och ledningskretsen

Läs mer om ägar- och ledningsprövning hos Sveriges Kommuner och Regioner