Upprepad eller längre frånvaro

Denna information vänder sig till annan skolhuvudman än Lunds kommun, t.ex. enskild huvudman, annan kommunal huvudman eller statlig huvudman. Alla elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har skolplikt. Det innebär att eleverna ska vara närvarande på samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

Begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Lagen säger alltså inte tydligt vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om hen ska anses ha varit närvarande eller frånvarande, utgångspunkten är att eleven ska uppfylla sin skolplikt och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Alla former av frånvaro innefattas, både ogiltig och giltig.

Alla elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har skolplikt. Det innebär att eleverna ska vara närvarande på samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

När en elev deltar i utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, hålla sig underrättad om var och hur barnet får föreskriven utbildning samt ingripa om eleven inte bereds sådan utbildning. Det är inte hemkommunens sak att kontrollera att barnet deltar i utbildningen vid den fristående skola där barnet är elev (prop.1985/86:10 s. 90), men hemkommunen ska enligt 7 kap. 22 § få information från den fristående skolan om att en elev utan giltig orsak är frånvarande från obligatorisk undervisning i betydande omfattning.

Rutin vid anmälan om upprepad eller längre frånvaro

När en annan huvudman än Lunds kommun fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan, ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till Barn- och skolförvaltningen i Lund (7 kap. 22 § skollagen).

  • Steg 1: Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas via e-tjänst till Barn- och skolförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan.

    OBS! Elever med skyddade personuppgifter ska inte anmälas via e-tjänst. Anmälan sker i dessa fall med pappersblankett och postas till: Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund. Blankett finns nedan i Relaterad information.

  • Steg 2: Därefter ska huvudmannen så snart som möjligt och senast inom en månad inkomma med skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro, via e-tjänsten "Anmäl resultat av utredning". Det underlag som efterfrågas här är de uppgifter som är nödvändiga för hemkommunen att få kännedom om och som utgör grunden för hur hemkommunen kommer att handlägga ärendet vidare.

  • Steg 3 Ärendet handläggs av myndighetshandläggare.

  • Steg 4 Skriftlig återkoppling till den fristående enheten inom en månad.

Rollfördelning mellan den fristående enhetens huvudman och hemkommunen

Hemkommunen behöver få kännedom om resultatet av skolans utredning, det vill säga varför eleven är frånvarande, för att kunna fullgöra de skyldigheter hemkommunen har, nämligen att säkerställa att skolplikten fullgörs.

Hemkommunen har härvidlag två saker att följa upp: 

  • om vårdnadshavaren tar sitt ansvar – finns det anledning att vitesförelägga?
  • om det finns behov av samordnande insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Föreläggande och vite är reglerat i 7 kap 23 § i skollagen. Ett föreläggande förenat med vite är den yttersta åtgärden som en kommun kan ta till mot vårdnadshavare som inte medverkar till att barnet går i skolan. Lagtextens formulering ”inte fullgör sin skolgång” betyder att det måste vara fråga om betydande frånvaro.

Ett vitesföreläggande enligt skollagen är ett påtryckningsmedel för att få vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter som vårdnadshavare för att få eleven att fullgöra sin skolgång. Ett vitesföreläggande får endast riktas mot den som är vårdnadshavare. Ett vitesföreläggande ska inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar gjorts för att på frivillig väg få till en lösning och det ska vara helt klarlagt att det är vårdnadshavaren som brustit i att fullgöra sina skyldigheter. Ett beslut om vitesföreläggande fattas av Barn- och skolnämnden på grund av dess ingripande karaktär.

Som en del av det ansvar hemkommunen redan har vad gäller skolpliktsbevakning, det vill säga att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning, ska hemkommunen vid behov samordna insatser med andra relevanta samhällsorgan, organisationer och andra som berörs för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Detta för att skapa en samlad bild av situationen och möjliggöra en övergripande planering för vilket stöd eleven ska erbjudas. Att adekvata och tidiga åtgärder sätts in för att tillgodose elevens rätt till utbildning ligger i såväl elevens och vårdnadshavarnas som samhällets intresse.

Det är dock viktigt att skilja på kommunens roll som hemkommun för elever boendes i kommunen med det yttersta ansvaret för skolpliktsbevakning, och dess roll som huvudman för de egna skolorna. Hemkommunens samordnande roll ska inte ses som en del av dess huvudmannaskap för de egna skolorna. Denna samordnande roll, tillsammans med den kommunala huvudmannens yttersta ansvar för skolpliktsbevakningen, fråntar inte heller alla andra huvudmän och skolor det ansvar som faller på dem för att se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. I detta ansvar ingår att vidta adekvata åtgärder för att öka närvaron, sätta in insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd, motverka kränkande behandling med mera.

Om samordningen kräver utlämnade av uppgifter förutsätter utlämnandet att uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikt enligt 29 kap. 14 § eller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I annat fall kan det behövas samtycke från eleven och elevens vårdnadshavare, beroende på elevens ålder, för att uppgifterna ska kunna lämnas ut.

För att anmäla att utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts och därefter skicka in skolans utredning används kommunens e-tjänst.

Anmäl upprepad och längre frånvaro

I denna e-tjänst anmäler enskild huvudman, annan kommunal huvudman samt statlig huvudman resultatet av utredningen till Lunds kommun till följd av elevs upprepade eller längre frånvaro. 

Anmäl resultat av utredning