Från avfallshantering till resurshushållning

Målet är att gå från avfallshantering till resurshushållning. Flera styrmedel har införts i lagstiftningen för att styra bort från deponering och istället öka energi- och materialåtervinning.

Idag används begreppet "cirkulär ekonomi" men syftet är detsamma – produkternas mervärde ska bevaras så länge som möjligt i slutna kretslopp och avfall ska förebyggas. I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

Prioriteringar för lagstiftning och politik

Den så kallade avfallshierarkin i avfallstrappan visar prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU.

Illustration på trappa med olika avfallstyper

Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas , i tredje hand ska material återvinnas, och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Förebyggande av avfall har högsta prioritet eftersom avfallets mängd och farlighet då minskar.

Farligt avfall från näringsverksamhet