Bostadsföretag och fastighetsägare

Här får du som fastighetsägare tips om hur du får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljö och människors hälsa minskar. Behöver du energirådgivning? Då kan våra energicoacher hjälpa dig.

Energianvändning i byggnader

Byggnader påverkar vår miljö och hälsa på olika sätt. En betydande miljöaspekt vid drift av byggnader är deras energiåtgång. Vi kan ge dig praktiska råd och tips om hur du kan minska byggnaders energiåtgång – så sparar du både miljö och pengar. Våra energicoacher hjälper dig att hitta möjligheterna och visar på lösningar.

Gratis energi- och klimatrådgivning för företagare

Energimyndigheten ger råd och stöd kring energieffektivisering

Inventering och sanering av PCB i byggnader

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid.

Äger du industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956–1973? Då är du skyldig att inventera dessa. Resultatet ska redovisas till miljöförvaltningen enligt förordning om PCB (SFS 2007:19).

Läs mer om inventering och sanering av PCB i fastigheter

Egenkontroll för fastighetsägare

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre överblick och kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljö och människors hälsa minskar. 

Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till miljö och hälsa. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan inträffar.

  • Känner ni till de miljöregler som gäller för era fastigheter?
  • Har ni en klar ansvarsfördelning?
  • Har ni bra rutiner för husets underhåll?
  • Känner era hyresgäster till att de i första hand ska vända sig till er när de har problem med sitt boende?

Genom ett systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boende negativt.

Läs mer om fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats

Miljösamverkan Skåne ger exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Miljöförvaltningen har tagit fram ett exempel på vad ditt register i egenkontrollpärmen bör innehålla