Djurhållning och lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för detta finns det specifika regler att följa. Miljöförvaltningen kontrollerar hur det går genom regelbundna inspektioner på lantbruk och hästgårdar.

Exempel på områden som miljöförvaltningen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter – till exempel bekämpningsmedel – cisterner och avfall. Här ingår både farligt avfall och övrigt avfall.

Bekämpningsmedel inom lantbruk

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening eller risk för miljön i övrigt. Den som sprider bekämpningsmedel är ansvarig för att gällande regler följs.

Bekämpningsmedel inom lantbruk

Djurhållning

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar. Länsstyrelsen Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Djurhållning

Egenkontroll inom djurhållning och lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller exempelvis om man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern.

Egenkontroll inom djurhållning och lantbruk

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel.

Gödselhantering

Köldmedier inom lantbruk

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Har du till exempel en grönsakskyl eller kylanläggning för mjölk kan du beröras av regelverket kring köldmedier.

Köldmedier och kylaggregat

Rötslam på åkermark

Slamspridning är miljöfarlig verksamhet, men den är inte tillstånds- eller anmälningspliktig. Verksamheten omfattas av reglerna i slamföreskriften SNFS 2004:2. Eftersom slammet också räknas som ett organiskt gödselmedel gäller även Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2004:62, som handlar om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Rötslam på åkermark

Tillsyn för miljöfrågor inom lantbruk och hästgårdar

Tillsynen görs för att kontrollera att gällande regelverk i miljöbalken, samt föreskrifter som tagits fram med stöd av balken, följs. Kontrollen görs genom regelbundna tillsynsbesök, handläggning av klagomål samt inkomna anmälningar och ansökningar.

Tillsyn för miljöfrågor inom lantbruk och hästgårdar

Taxa för tillsyn

Taxan för tillsyn, beslutad av kommunfullmäktige den 1 januari 2019, är baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) underlag för taxa inom miljöbalkens område.

SKR – taxa inom miljöbalkens område

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se