Dokumentations- och informationsskyldighet

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ställer lagstiftaren krav på både dokumentation och information till allmänheten.

Du behöver dokumentera

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av detta. Ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning, samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. Mer information om hur dokumentationen ska göras finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49)

Allmänheten ska informeras

Du som ska sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark) ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag. Anslagen ska ha minst A5-format och vara av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla följande information:

  • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
  • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel, samt i förekommande fall kontaktuppgifter till den man sprider åt
  • syftet med spridningen
  • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
  • beskrivning av spridningsmetod
  • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.