Hantering och förvaring av växtskyddsmedel

Saker du behöver veta för att hantera och förvara dina växtskyddsmedel på rätt sätt.

Förvaring

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett låsbart, invallat utrymme, eller i en invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill.

Påfyllning och rengöring

Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel, samt utvändig rengöring av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ske på en plats som är lämplig för ändamålet. Det får inte göras på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, eller på ytor av asfalt eller betong, eller på andra hårdgjorda material där det inte finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet.

När du späder, blandar, fyller eller rengör utrustning utomhus som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ett skyddsavstånd på minst 30 meter hållas till öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar samt till sjöar och vattendrag. De 30 metrarna räknas från strandlinjen för högvattenyta eller strandbrinkens överkant. Sker hanteringen på yta där det finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel, på biobädd eller på annan plats med motsvarande funktion, kan skyddsavståndet minskas till minst 15 meter.

Underhåll av spruta

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad. En god hjälp för att uppnå detta är att regelbundet låta göra ett funktionstest. I ett sådant framkommer de brister som är svåra att upptäcka själv, till exempel spridningsjämnhet, om manometern visar fel och om omrörningen är tillräcklig. Även om funktionstester görs regelbundet är det viktigt med underhåll av sprutan mellan testningstillfällena.

All utrustning för spridning av växtskyddsmedel ska vara funktionstestad för att få användas. Därefter ska nytt test ske vart 3:e år. Jordbruksverket utformar hur obligatoriska funktionstester ska ske i Sverige samt bestämmer vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest.

Jordbruksverkets webbplats

Skyddsavstånd

Du som sprider växtskyddsmedel är ansvarig för att bekämpningen inte orsakar skada eller påverkar omgivningen negativt. Du ska alltid hålla de skyddsavstånd som behövs för att förhindra att omgivningen utsätts för bekämpningsmedel genom marktransport eller vindavdrift.

Du som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd:

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utöver de fasta skyddsavstånden ska du som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus även bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag, samt omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen. Särskild hänsyn ska tas till dessa faktorer:

  • rådande temperatur, vindförhållanden och övriga väderförhållanden på platsen för spridning 
  • det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
  • växtskyddsmedlets egenskaper
  • omgivningens känslighet för medlet
  • den använda spridningsmetodens precision

Hjälpredan är ett verktyg som tagits fram av bland annat Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Verktyget ger information om säker hantering av växtskyddsmedel. Det hjälper dig även att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar.

Hjälpredan på Säkert växtskydds webbplats