Anmälan om användning av växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behöver i vissa fall tillstånd sökas, eller en anmälan göras till miljönämnden.

Anmälan/ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälan till miljönämnden ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på följande ställen:

 • vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark)

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får, om miljönämnden inte bestämmer något annat, påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan har gjorts.

Anmäl användning av växtskyddsmedel

I dessa fall krävs tillstånd

Tillstånd från miljönämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i följande fall:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom vattenskyddsområde

Avgift för handläggning

För handläggning av anmälan eller ansökan enligt SFS 2014:425 tar miljönämnden ut en fast avgift.