Djurhållning

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar. Länsstyrelsen Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Misstänker du att djur far illa? Kontakta länsstyrelsen

Misstänker du att djur far illa, eller har du andra frågor kring djurskyddslagstiftningen? Kontakta i så fall Länsstyrelsen Skåne.

E-post till Länsstyrelsen Skåne: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se

Telefon till Länsstyrelsen Skåne: 010-224 13 50

Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Stora besättningar kan innebära miljöfarlig verksamhet

I dag finns det allt färre lantbruk med djur, samtidigt som de djurgårdar som finns kvar har blivit större. Många mindre lantbruk har i stället blivit hästgårdar. Stora djurhållande gårdar kan kräva anmälan till miljönämnden eller tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälningsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) en miljöfarlig verksamhet. Den är därför anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen i Lund minst 6 veckor innan verksamheten startar. Ändringar i verksamheten som är av betydelse för miljön ska också anmälas i god tid innan de genomförs. När anmälan kommit till miljöförvaltningen skickas ett exemplar till Länsstyrelsen Skåne för eventuellt yttrande. Fastighetsägare till närliggande fastigheter kan också ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Ofta sker även en inspektion på plats med anledning av anmälan.

Anmälan av ny miljöfarlig verksamhet

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförvaltningen kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts är miljöförvaltningen skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Tillstånd kan krävas

För att ha över 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd av länsstyrelsen krävs även om man har plats för över 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin eller 750 suggor. 

Miljörapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och lämnas in senast den 31 mars året efter. Utebliven eller försenad miljörapport kan medföra miljösanktionsavgift.

Uppgifter från miljörapportens emissionsdeklaration används som underlag för dels ett nationellt och dels ett europeiskt utsläppsregister.

Rapporteringen ska ske elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen. Registrera dig och logga in på Naturvårdsverkets webbplats. Du ska uppge ditt anläggningsnummer. Frågorna i rapporten är tyvärr inte anpassade till lantbruk. Därför är det viktigt att du försöker fundera ut hur du kan utveckla svaren. Svara så utförligt du kan!

Svenska Miljörapporteringsportalen

Naturvårdsverket – vägledning om miljörapportering

Så här tar du hand om döda djur

Häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

Anvisningar i samband med nedgrävning av häst i Lunds kommun

Kor, grisar och andra djur

Djur inom lantbruket, som kor, grisar, får och getter och en del andra djur, räknas till produktionsdjur. Dessa får inte grävas ner, utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning.

Mer information om produktionsdjur finns på Jordbruksverket webbplats

Relaterad information