Tillsyn för miljöfrågor i lantbruk och hästgårdar

Tillsynen görs för att kontrollera att gällande regelverk i miljöbalken, samt föreskrifter som tagits fram med stöd av balken, följs. Kontrollen görs genom regelbundna tillsynsbesök, handläggning av klagomål samt inkomna anmälningar och ansökningar.

Det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret för miljöfrågor på lantbruk och hästgårdar inom Lunds kommun.

Tillsynsbesök

Tillsynsbesöken är i regel bokade så att du som verksamhetutövare ska kunna förbereda dig och avsätta tid till besöket. Miljöförvaltningen gör även oanmälda inspektioner, till exempel i samband med klagomål.

Hur ofta tillsynen sker är beroende av vilken verksamhet som bedrivs, och av vilken miljöpåverkan verksamheten förväntas ha på omgivningen. Besöksintervallen varierar mellan årliga besök för de största djurhållande gårdarna till besök vart 6:e år för mindre hästgårdar. Även växtodlingsgårdar utan djur inspekteras.

Checklistor inför tillsynsbesök

Miljöförvaltningen använder checklistor, där det framgår vad vi tittar på vid besöket. För att underlätta för dig själv och oss inspektörer är det en fördel om du inför besöket tittar igenom checklistan, och plockar fram de handlingar och dokument som behövs.

Checklista lantbruk

Checklista hästgårdar

Taxa för tillsyn

Kommunfullmäktige har tagit beslut om taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Av taxan framgår att miljönämnden har rätt att ta ut avgift i samband med tillsyn, befogade klagomål och annan handläggning.

Många verksamheter har en fast årlig avgift. Övriga verksamheter betalar timavgift för den tid som läggs ner på ett ärende. Timavgiften ska inte bara täcka tiden som läggs ner på själva besöket, utan även tid för transport, förberedelser, uppföljningar och skrivelser.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd