Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, såsom fotvård, frisör, tatuerare, akupunktur, massage med mera, omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd.

För en del verksamheter krävs en anmälan till miljöförvaltningen. Från och med den 1 juli 2021 blir fler verksamheter anmälningspliktiga. Den utökade anmälningsplikten för hygieniskt yrkesmässiga verksamheter enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) innebär att verksamheter som tidigare inte var anmälningspliktiga, då de inte ansågs kunna orsaka risk för blodburen smitta, från den 1 juli 2021 kan vara anmälningspliktiga.

Utför du behandlingar med någon form av stickande eller skärande verktyg och risk för någon typ av smitta därmed föreligger, är dessa typer av behandlingar alltså anmälningspliktiga till kommunens miljönämnd från och med den 1 juli 2021.

Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när verksamheten planeras för att få information kring hygien och lokalens inredning.

Vem behöver anmäla?

Anmälningsplikten har att göra med om det finns risk för blod- eller annan typ av smitta genom den behandling som utförs med stickande eller skärande verktyg. Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt hiv. Med annan typ av smitta avses tex hudinfektioner som kan uppstå när bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan ske genom att hudytan inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de verktyg som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsaka av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Verksamheter som behöver anmälas till miljöförvaltningen:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, nålar, sprutor, lansetter, rakkniv, håltagnings-och piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten, eller som annars används av många människor.
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

Anmälan om hygienisk verksamhet

Anmälan om solarieverksamhet

Egenkontroll ska göras

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du risken för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Avfall behöver hanteras

Verksamhetens stickande och skärande avfall, till exempel kanyler, nålar och skalpellblad, ska hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat och förpackas så att ingen kan skada sig i avfallshanteringen, och kan till exempel lämnas till bemannad återvinningsstation .

Lysrör, batterier, färgrester och annat som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. Du som verksamhetsutövare kan även själv transportera ditt farliga avfall till godkänd mottagare. För att få transportera det själv krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen Skåne.

Avfall

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se