Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Det är den som sprider bekämpningsmedel som är ansvarig för att gällande regler följs.

Vad är bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Exempel på växtskyddsmedel är preparat för att bekämpa oönskad växtlighet, till exempel ogräsättika och Roundup, samt preparat för mossbekämpning. Växtskyddsmedel är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3. Klass 1 och 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk och kräver särskilt användningstillstånd. Klass 3 får användas även av privatpersoner. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildningar för användningstillstånd.

Växtskyddsmedel får inte användas på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja, men som kan användas till slåtter eller bete.

En biocid definieras som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. En förteckning av godkända preparat finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats. Där finns också information om preparat som inte längre är registrerade.

Kemikalieinspektionen – bekämpningsmedelsregistret

Dokumentations- och informationsskyldighet

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ställer lagstiftaren krav på både dokumentation och information till allmänheten.

Mer om dokumentations- och informationsskyldighet

Hantering och förvaring av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett låsbart, invallat utrymme, eller i en invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill.

Mer om hantering och förvaring av växtskyddsmedel

Tillstånd eller anmälan om växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behöver i vissa fall tillstånd sökas, eller en anmälan göras till miljönämnden.

Tillstånd eller anmälan

Om en olycka händer

Det är den som utför växtskyddsarbetet som är skyldig att känna till hur man ska agera vid ett olycksfall. För att kunna agera tillräckligt snabbt behöver du vara påläst innan olyckan sker. Tänk på följande:

  • Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut, eller kan befaras läcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart underrättas.
  • Om det finns anledning att misstänka att ett markområde blivit förorenat av växtskyddsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.
  • Om vattentäkt, grundvatten, eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare och den kommunala nämnden snarast underrättas.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bekampningsmedel