Förvaring och lagring av kemikalier

Förvaring av kemikalier måste alltid ske på ett sådant sätt att kemikalierna inte kan orsaka skada. Du som förvarar kemikalier har ansvar för förvaringen. Observera dock att det kan behövas fler åtgärder för att förvaringen ska vara säker. Särskilda bestämmelser gäller för förvaring av diesel och andra brandfarliga varor.

Förvaring av kemikalier hos företag

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den ansvarige på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. Kemikalier ska alltid förvaras så att de är svåråtkomliga för barn. De ska också vara väl åtskilda från produkter som är tänkta att ätas eller drickas. Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Observera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Syd har tillsyn över brandfarliga, oxiderande och explosiva kemiska produkter. Regler om förvaring av hälsofarliga kemiska produkter på arbetsplatsen finns även i Arbetsmiljöverkets bestämmelser om farliga ämnen.

År 2003 antog miljönämnden i Lund en policy för lagring av kemikalier och lagring i cisterner. Policyn har tagits fram i ett länsövergripande projekt så att kemikalielagring ska ske på samma sätt i hela Skåne.

Policy för lagring av kemikalier

Förvaring av kemikalier i butik

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den ansvarige på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. I butiker är det till exempel viktigt att förvara produkterna så att barn inte kan komma åt dem, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. Produkterna ska förvaras avskilt från livsmedel.

Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Observera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Syd har tillsyn över brandfarliga, oxiderande och explosiva kemiska produkter. Mer information finns även hos Kemikalieinspektionen.

Förvaring av brandfarliga varor

För diesel och andra brandfarliga varor gäller flera lagar.

 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
  Tar främst sikte på att hantering/förvaring ska ske så att skaderisken genom brand och explosion ska bli liten.
  Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
 • Miljöbalken
  Syftar till att hantering/förvaring ska ske på sådant sätt att skador på miljön inte uppkommer, till exempel genom utläckande dieselolja.
  Miljöbalk (1998:808)
 • Plan- och bygglagen
  Kräver i vissa fall bygglov. Vid bygglovsprövningen bedöms främst om lokalisering av exempelvis cisterner är lämplig, bland annat med hänsyn till olägenheter för omgivningen.
  Plan- och bygglag (2010:900)

Brandfarlig vara – vad gäller?

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd.

Tillstånd krävs i dessa fall:

 • vid försäljning
 • vid annan än yrkesmässig hantering, till exempel privat användning

Tillståndet ska sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. För produkter med tillståndsplikt gäller särskilda regler om att föra anteckningar.

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se