Kvicksilver

Kvicksilver ansamlas i näringskedjan. Även vid låga halter är det skadligt för växter, djur och människor.

Var finns kvicksilver?

Kvicksilver användes tidigare i elektriska komponenter och mätinstrument, men 1993 förbjöds användningen i dessa produkter. I byggnader kan det fortfarande finnas kvicksilver i olika produkter.

Exempel på saker som kan innehålla kvicksilver:

 • strömbrytare och reläer
 • nivåvakter
 • termometrar
 • termostater
 • tryckmätare
 • ringklockor
 • larmutrustning
 • varmvattenberedare
 • äldre frysboxar med automatisk tändning av ljuset
 • lysrör
 • kvicksilverlampor

Kvicksilver kan också finnas i vattenlås och avlopp i lokaler där det har bedrivits tandläkarmottagningar, laboratorier, skolor, fotolabb med mera.

Omhändertagande av komponenter med kvicksilver

Alla komponenter och varor innehållande kvicksilver betraktas som farligt avfall. Farligt avfall måste hanteras och behandlas separat för att skydda vår miljö. Risken är annars stor att farliga ämnen sprids i naturen och påverkar djur, växter och grundvatten, och i förlängningen även människan.

Komponenter som innehåller kvicksilver måste hanteras på rätt sätt vid rivning, ombyggnad och löpande underhåll av byggnader. Kvicksilverhaltiga komponenter sorteras och skiljs ut så att de inte förorenar det övriga avfallet/materialet. Komponenter sorteras i behållare märkt ”Farligt avfall, kvicksilver”. Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor med mera) ska samlas och förvaras så att de inte krossas.

Kvicksilver i tandläkarpraktik

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen utförs ska en anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till miljöförvaltningen. En anmälan ska göras i god tid före saneringen, minst 6 veckor innan.

Kontakta gärna miljöförvaltningen för rådgivning om en sanering ska göras. Även fastighetsägaren ska kontaktas och informeras.

Läs mer i miljöförvaltningens broschyr om viktig miljöinformation till tandvården i Lund

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör