Egen kontroll för livsmedelsanläggningar

Ett system med rutiner för egen kontroll ska finnas på alla livsmedelsverksamheter och anpassas till den hantering som bedrivs.

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel den producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds. I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som ska råda och de principer (HACCP) som ska användas för att kunna erbjuda säkra livsmedel. Det finns även krav på spårbarhet, mikrobiologiska och kemiska kriterier som ska uppfyllas och inom vissa verksamheter ytterligare krav som ska uppfyllas.

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar, så fungerar det