Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas, eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Detta gäller även ändringar.

Snabblänkar

Cisterner

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Farligt avfall från näringsverksamhet

Fordonsbranschen

Snöupplag

Utsläpp till mark och vatten

Köldmedier och kylaggregat

Klassificering av miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljönämnd.

A- och B-verksamheter är alltså tillståndspliktiga, medan C-verksamheter är anmälningspliktiga.

Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Miljörapportering krävs för tillståndspliktig anläggning

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP

Blanketter för anmälan och rapportering

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan om avhjälpandeåtgärder

Anmälan om lagring av farligt avfall som en del av att samla in avfall – kod 90.60

Anmälan om lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in avfall – kod 90.40

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål – kod 90.141

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

Årsrapport för vindkraftverk

Årsrapport för fordonsbranschen

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se