Farligt avfall från näringsverksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa. De är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Några exempel på farligt avfall

 • Oljeavfall, lösningsmedelsavfall
 • Färg- och lackavfall, limavfall
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller tungmetaller eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Laboratorieavfall
 • Skurvatten

Läs mer i avfallsförordningen

Förvaring och märkning av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.

Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall, eller att blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport eller förbättra möjligheterna till återvinning, eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskilt anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. För övrigt gäller samma krav på försiktighet som vid förvaring och hantering av kemikalier.

Förvaring och lagring av kemikalier

Journalföring

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • vilka slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • mängden farligt avfall som uppkommer
 • de anläggningar som avfall transporteras till
 • mellanlagring och slutligt omhändertagande

Anteckningarna ska sparas i minst 5 år.

Den som mellanlagrar farligt avfall som inte har uppkommit i den egna verksamheten ska anmäla detta till miljönämnden.

Om det rör sig om stora mängder ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får endast utföras av den som har länsstyrelsens tillstånd. Det är dock tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten om detta anmäls till länsstyrelsen. Anmälan ska göras vart femte år. Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods. Det omfattas då av ett särskilt regelverk, som innehåller föreskrifter om transport, förpackning och märkning.

Detta får du transportera själv

Följande mängder farligt avfall får transporteras efter anmälan till länsstyrelsen:

 • högst 2 fat (400 liter) oljeavfall per år
 • högst 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år
 • högst 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år
 • 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
 • 300 kg använt köldmedium per transport
 • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
 • sammanlagt högst 100 kg/år av övrigt farligt avfall

Detta får du inte transportera själv

Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller:

 • PCB
 • kvicksilver
 • cyanid
 • kadmium

Kontrollera vart avfallet tar vägen!

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande, ska se till att både transportören och mottagaren av det farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Ett transportdokument för det farliga avfallet ska upprättas.

Länsstyrelsen Skåne om farligt avfall

Naturvårdsverket om hantering av farligt avfall

Farlig verksamhet – Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Information om så kallade Seveso-klassade företag hittar du på Räddingstjänsten Syds webbplats.

Räddningstjänsten Syd – Farliga verksamheter och Sevesoanläggningar

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen. Ofta görs denna tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Länsstyrelsens tillsyn av Sevesolagen

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se