Snöupplag

Snö som innehåller föroreningar från gator och torg kan vara avfall. Uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.

Under vintersäsongen får kommunen många frågor om upplag av snö från närboende och andra. Här får du vägledning för att uppläggningen ska kunna ske på ett miljöriktigt sätt.

Uppläggning av snö är miljöfarlig verksamhet

Snö som innehåller föroreningar från gator och torg kan vara avfall, och uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska alltid följas. För att motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön är verksamhetsutövaren skyldig att vidta nödvändiga försiktighetsmått.

Om snön läggs upp på asfalt och andra hårda ytor följer föroreningarna med dagvattnet. Valet av en lämplig plats att lägga upp snö på ska göras så att det innebär så litet intrång i mark- eller vattenområde som möjligt. Om snöupplag sker på olämpliga platser kan tillsynsmyndigheten agera genom att till exempel utfärda förelägganden om försiktighetsmått eller förbud.

Behövs tillstånd eller inte?

Om man har gjort i ordning en plats med till exempel hårda ytor och rening av smältvattnet kan det vara fråga om en anläggning som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § eller 12 § i miljöbalken.

Naturvårdsverket – Regler kring uppläggning av snö på land

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se