Utsläpp till mark och vatten

Utsläpp av avloppsvatten anses vara miljöfarlig verksamhet och regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utsläpp av industriellt avloppsvatten

Innan ett företag i Lunds kommun söker tillstånd eller gör anmälan enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska samråd ske med VA Syd om avledning av avloppsvatten. Ett tillstånd eller en anmälan enligt miljöbalken ger alltså inte automatiskt verksamhetsutövaren rätt att avleda avloppsvattnet till den allmänna avloppsanläggningen. Huvudmannen, det vill säga VA Syd, måste först ha medgivit detta.

VA Syds webbsida för företagare om anslutning till vatten och avlopp

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Utsläpp av industriellt avloppsvatten direkt till recipient prövas separat och individuellt.

Luftutsläpp

Luftföroreningar i en eller annan mening har alltid funnits, men det var inte förrän industrialiseringen tog fart som det började bli ett storskaligt problem. Människan började då släppa ut en rad ämnen i luften, som skadade både oss själva och vår omgivning. Än i dag släpper vi ut stora mängder luftföroreningar – trots att vi är medvetna om både problemen och riskerna med utsläppen. Prövning av luftföroreningar görs individuellt.

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i miljöbalkens förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Luftkvalitetsförordning (2010:477)

Vägledning om hur kontrollen av luftkvalitet ska gå till (Naturvårdsverkets webbplats)

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se