Uteservering

Om du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, affischer eller reklamskylt måste du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen.

Aktuellt - avgiftsfritt hela 2021

Lunds kommun har beslutat om ett antal åtgärder för att stimulera handel och stadsliv under coronapandemin. Åtgärderna innebär bland annat att kommunen inte tar ut någon avgift för markupplåtelse som gäller uteserveringar, torghandel, food trucks eller varuexponering under 2021. Du måste fortfarande göra en ansökan till Polisen, se nedan.

Ansökan görs till Polisen

Blankett för tillståndsansökan hittar du på Polisens webbplats. Alla ansökningar görs till Polisen som sedan lämnar ansökan vidare till kommunen. Du kan inte få förhandsbesked från kommunen. 

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov hos kommunens stadsbyggnadskontoret för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

Gatupratare med rund bottensarg

 • Vill du sälja mat från vagn, bil eller cykel i Lunds kommun? Se sidan om att sälja gatumat i Lund för mer information.
 • Varuexponering på gångbana, gatupratare och liknande - se "Anvisningar för skyltar och varuexponering" under relaterad information. Observera att endast tillgänglighetsanpassad gatupratare med sarg, se bild, är tillåten i Lunds kommun.
 • Matförsäljning på allmän plats från vagn, bil eller cykel. Se även separat information om Food truck.
 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning, Skylift
 • Materialupplag vid ombyggnad
 • Inplankning
 • Försäljningsstånd
 • Julgransförsäljning
 • Kiosker
 • Uteserveringar - se mer information nedan.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar eller liknande inför valet. På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet. Tillståndsansökan görs till Polisen.

Reklamskyltar, gatupratare och affischering

Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före affischering på offentlig plats. Olovliga affischer utan polistillstånd kommer att tas ner, och skador på kommunens egendom som uppstår i samband med affischering ska ersättas av affischägaren.

Affischer får inte:

 • sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • sättas upp på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • fästas på kommunens träd och staket.
 • vålla nedskräpning i offentlig miljö och i naturen.
 • placeras närmare än 15 meter från gatukorsning, 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och en meter från gatsten inom detaljplanerat område.

Tillståndshavare ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter en tillsägelse.

Tillfällig försäljning av tidningar

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.