Lunds överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgarna.

Anslut din förening till överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Mejla styrelseprotokollet till: kommunkontoret@lund.se
Ange ”Lunds Överenskommelse” i rubrikraden.

Samverkansplan för överenskommelsen

Nu arbetar vi vidare med överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Överenskommelsens samverkansplan är vägledande för genomförandet och prioriterar vilka områden Lunds kommun och idéburen sektor i Lund ska samverka kring. Samverkansplanen berör följande samverkansområden:

 • Inkludering
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030
 • Demokrati, delaktighet och trygghet

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor antogs av kommunfullmäktige 2019. Samverkansplanen antogs av kommunstyrelsen våren 2021.

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Samverkansplan för Lunds överenskommelse 2021-2024

Processbild för Överenskommelsen

Samverkansformer

Samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund kan ske i olika former, vara kortsiktig eller långsiktig och involvera två eller flera aktörer. En viktig utgångspunkt är att det finns konkreta behov och intresserade aktörer som vill samverka för att utveckla ett eller flera av de prioriterade samverkansområdena. Initiativet till samverkan ska komma från idéburen sektor eller genom dialog mellan offentlig och idéburen sektor angående aktuella samhällsutmaningar.

Nedan beskrivs de tre samverkansformer som finns och ska utvecklas mellan Lunds kommun och idéburen sektor:

 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en form för samverkan där offentlig och idéburen sektor ingår ett partnerskap för att tillsammans lösa en begränsad och gemensamt definierad samhällsutmaning. IOP kan endast tecknas med juridiska personer som tillhör civilsamhället.
 • Projektsamverkan innebär att parterna (kommunen och aktörer från idéburen sektor) samarbetar kring en projektbaserad verksamhet som man tillsammans sökt extern finansiering för. Läs om olika myndigheter, institutioner och organisationer som det är möjligt att söka projektmedel och bidrag från:
  Information om externa projektmedel och bidrag inom Lunds överenskommelse med idéburen sektor
 • Övriga samverkansformer kan till exempel vara att tillsammans planera och genomföra tillfälliga eller återkommande aktiviteter, samarbeta kring lokaler eller marknadsföring. Ordinarie verksamhets- och föreningsbidrag räknas inte.

De föreningar och organisationer som kommunen samverkar med på ett av ovanstående sätt ska vara anslutna till Överenskommelsen.

Vill din förening samverka med Lunds kommun?

Vill din förening inleda ett samarbete och samverka med Lunds kommun? Kontakta Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter:
Telefon: 046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Samverkansgrupp för överenskommelsen

Arbetet med Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

 • Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun

 • Anna Sigurgeirsdottir, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Ellen Isaksson, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Mija Toftner, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Pia Forsberg, socialförvaltningen, Lunds kommun

 • Bengt Selander, Finsam, Lund

 • Erwin Apitzsch, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL

 • Axel Wallin, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS

 • Annette Danielsson, Svenska kyrkan

 • Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling, Katolska kyrkan

 • Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare

 • Cecilia Mallard, ABF MittSkåne

Vad innebär överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter, för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn:

 1. ABF MittSkåne
 2. Akdemiska Föreningen
 3. Al-Mandeiska Föreningen Skåne
 4. Odarslöv Byalag 
 5. Cykelkultur i Lund
 6. Eos Cares
 7. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 8. Friluftsfrämjandet, Lund
 9. Hemmaplans Sociala Idrottsförening (HSIF) Klostergården
 10. Hörselskadades Riksförbund Lund
 11. IM Lunds Lokalförening
 12. Juristjouren Lund
 13. Kreativa Akademin
 14. Kuratorskollegiet
 15. Kvinnojouren i Lund
 16. Lilla Teatern, Lund
 17. Linero Idrottsförening
 18. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 19. LUGI Handboll
 20. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 21. Lunds Naturskyddsförening
 22. Lunds Studenters Folkdanslag
 23. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 24. PIL – Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 25. PRO, Lund
 26. Makalösa föräldrar Lund
 27. Real Fighter
 28. Riksteatern Lund 
 29. Rädda Barnen, Lund
 30. Röda Korsets Ungdomsförbund, Lund
 31. Simklubben Poseidon
 32. SPF Seniorerna Lundakretsen
 33. S:t Thomas av Aquino församling
 34. Studiefrämjandet, Skåne län
 35. Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden  
 36. Svenska kyrkan, Lunds pastorat 
 37. Tjejjouren i Lund
 38. Tamam Lund
 39. Unicef Lund
 40. Vänskapens hus

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/overenskommelsen