Tidigare aktiviteter

Här kan du läsa om vad som gjorts inom projektet tidigare.

Januari 2019 - Beslut om Överrenskommelse

Remissvaren har sedan sammanställts och förankrats. Beslut om Lunds Överenskommelse togs av kommunfullmäktige i januari 2019.

Våren 2018 - Besluts- och förankringsfasen

Under april och maj 2018 har alla nämnder, råd och föreningar/organisationer haft möjlighet att lämna remissyttrande över styrdokumentet förslag till Lunds Överenskommelse.

Hösten 2017 - Uppstartsmöte

Arbetet med Överenskommelsen inleddes med ett uppstartsmöte den 29 oktober 2017 där vi tillsammans ventilerade frågor som:

  • Vad är viktigt för den idéburna sektorn i samarbetet med kommunen?
  • Kring vilka frågor kan och bör vi samverka?

Mötet var öppet för föreningar och organisationer som har sin verksamhet i Lund. Cirka 120 deltagare från ett 80-tal föreningar slöt upp till uppstartsmötet. De behov, tankar och idéer som utkristalliserades under workshopen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Lunds Överenskommelse.

De förhoppningar som kom till uttryck under uppstartsmötet illustrerades med ett ordmoln, där de mest framträdande orden var engagemang och samverkan:

Ordmoln - nyckelord för Överenskommelsen

Logotyper för organisationer som är med i Överenskommelsen