Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan

Har du synpunkter på förskolan eller skolan, eller vill du ge beröm? Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Vänd dig först till förskolan eller skolan 

Snabbaste sättet till lösning på synpunkter om verksamheten i förskolan och skolan är att kontakta de ansvariga på respektive enhet. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen – eller i gruppen – i skolan eller förskolan, vänder du dig därför i första hand till lärare eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn.

Inte nöjd ändå? Vänd dig då till förvaltningen 

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen på skolan eller förskolan kan du skriva ner dina synpunkter och lämna in dem till förvaltningen. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter. Respektive förvaltning har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor. Ett klagomål som inkommit till kommunen blir en allmän handling. Den kan därmed begäras ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Jag vill lämna en synpunkt eller ett klagomål

Vad händer sedan? 

När du lämnat in synpunkten registreras den som en inkommen handling hos oss. Ansvarig handläggare skickar en bekräftelse till dig på att din synpunkt är mottagen. Därefter utreds ärendet och ett skriftligt svar skickas sedan till dig.

Om du vill ta ärendet vidare

För den som inte känner sig nöjd med hanteringen av synpunkten finns statliga myndigheter att vända sig till.

 • Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  Läs mer på Skolinspektionens webbplats
 • Barn- och elevombudet, BEO, tar emot anmälningar från en elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola.
  Barn- och elevombudets webbplats
 • Skolväsendets överklagandenämnd hanterar vissa ärenden som får överklagas, exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
 • Diskriminieringsombudsmannen, DO, tar emot anmälningar om diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
  Diskrimineringsombudsmannens webbplats
 • Arbetsmiljöverket. I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.
  Arbetsmiljöverkets webbplats

Har du barn i fristående förskola eller grundskola? 

Om du inte är nöjd med den fristående för- eller grundskola ditt barn går i vänder du dig till det företag eller den organisation som driver verksamheten. Varje fristående verksamhet ska ha en klagomålshantering, dit du som vårdnadshavare kan vända dig med klagomål.

Om du inte känner dig nöjd med hanteringen av klagomålet kan du ta ärendet/klagomålet vidare.

Gäller det fristående förskolor och fritidshem i Lunds kommun vänder du dig till utbildningsförvaltningen.
E-post till utbildningsförvaltningen

Gäller det fristående grundskolor i Lunds kommun vänder du dig till Skolinspektionen.
Läs mer på Skolinspektionens webbplats