Kommunens ekonomi och budget

Vår ekonomi styrs genom budget och en resursfördelningsmodell, där vi formulerar kommunens finansiella mål. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen.

Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar – som fler barn eller fler äldre.

Våra två finansiella mål är:

  • Resultatet ska vara positivt och ligga på minst 2 procent av summan av våra intäkter (skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive utjämning). Överskottet är till för att till viss del kunna finansiera våra investeringar.
  • Skulden ska inte överstiga 60 procent av summan av våra intäkter. Det är framförallt stora investeringsbehov som gör att många kommuner i dag måste låna pengar – skatteintäkterna räcker inte.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. EVP:n innehåller fokusområden, fullmäktigemål samt ekonomiska ramar.

Så här arbetar vi med vår ekonomi- och verksamhetsplan