Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Var går skattepengarna?

Verksamhet

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2020

Diagram som visar kostnadsfördelningen i procent för verksamheter i kommunen under 2020.

 
Verksamhet miljoner kronor andel i procent
Politisk verksamhet 68 1 %
Infrastruktur, skydd med mera 380 6 %
Kultur och fritid 349 5 %
Pedagogisk verksamhet 3 173 48 %
Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser 2 680 40 %
Summa verksamhet 6 650 100 %

Kostnader

Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2020
Diagram som visar kostnadsfördelningen i Lunds kommun 2020.

 
Kostnader miljoner kronor andel i procent
Löner och pensionskostnader 5 136 59 %
Köp av huvudverksamhet 1 346 15 %
Lämnade bidrag 311 4 %
Lokaler, avskrivningar 797 9 %
Material, tjänster och avgifter 1 025 12 %
Finansiella kostnader 61 1 %
Summa kostnader 8 676 100 %

Intäkter

Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2020

Diagram som visar intäktsfördelningen i Lunds kommun under 2020.

 
Intäkter miljoner kronor andel i procent
Skatteintäkter 6 004 66 %
Försäljning verksamhet och tjänster 655 7 %
Taxor/avgifter 431 5 %
Generella statsbidrag 966 11 %
Bidrag 559 6 %
Intäkter från hyror och arrende 255 3 %
Finansiella intäkter 191 2 %
Summa intäkter 9 061 100 %

Mer information om resultaten finns i vår årsredovisning.

Årsredovisningar

 

Här hittar du den aktuella årsredovisningen och årsredovisningar från tidigare år.

Årsredovisning 2020 för Lunds kommun

Årsredovisning 2020 för Lunds Rådhus AB

Årsredovisning 2019 för Lunds kommun

Årsredovisning 2018 för Lunds kommun

Årsredovisning 2017 för Lunds kommun

Årsredovisning 2016 för Lunds kommun

 

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/arsredovisning