Ekonomi- och verksamhetsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt. Genom att fastställa fokusområden, mål och ekonomiska ramar i ekonomi- och verksamhetsplanen anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen. Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Bild som visar ledningsprocessen i Lunds kommun.Ledningsprocessen

Ledningsprocessen beskriver hur vi sätter vårt fokus och har koll på hur vi det går. Ledningsprocessen delas in i faserna strategi, planering, verksamhetsplanering och uppföljning.

Tidsplanen löper över tre år.

Processerna går in i varandra och är delvis parallella – när strategidialogerna pågår för nästa treårsplan (EVP:n) kommer de även att göra avtryck i förvaltningarnas verksamhetsplanering för nästa år.

Bilden visar ledningsprocessen från strategi till planering och uppföljning. Hela processen beskrivs i korthet i texten nedan.

Strategiprocess

Strategiprocessen syftar till att ta fram ett underlag för nästa ekonomi- och verksamhetsplan. I strategiprocessen ingår trend- och omvärldsanalyser, bevakning av förändringar i lagar och förordningar samt en kvalitetsrapport med analys av hur det går för Lund.

Planeringsprocess

Planeringsprocessen tar avstamp i de kommunövergripande planeringsförutsättningarna från strategiprocessen och ska resultera i den gemensamma ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP:n, för de kommande tre åren. I planeringsprocessen ingår kommunövergripande riskanalyser och framtagandet av interna kontrollaktiviteter.

Förvaltningarnas verksamhetsplanering

Varje höst arbetar förvaltningarna och deras politiska ledning fram nästa års verksamhetsplan med internbudget och handlingsplan för intern kontroll.

Uppföljningsprocess

Vi följer upp hur det går med både verksamhet, medarbetare och ekonomi flera gånger under året.

  • Fyra månadsrapporter per år görs. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari, maj, oktober och november, samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
  • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30 april samt den 31 augusti, och slutligen i kommunfullmäktige.
  • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.

Ekonomi- och verksamhetsplan

Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2021–2023

Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2020–2022

Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2019–2021

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/budget