Kommunens kvalitet i jämförelse

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som drivs av SKR. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialog med medborgarna.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Under 2018 var drygt 260 kommuner med i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. Under 2017 och 2018 har en översyn av KKiK genomförts tillsammans med alla deltagande kommuner. Mätområden och nyckeltal har setts över och nedan presenteras resultaten i ”nya” KKiK.

Läs om KKiK på SKR:s webbplats

Jämförelsen kan du se i tabellerna nedan, som innehåller färgmarkeringar för att visa var Lund hamnar jämfört med de andra kommunerna.

Barn och unga

Området ”Barn och unga” är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur och fritid, och barn och unga i behov av stöd och omsorg.

Skolresultaten har över tid varit mycket bra i Lunds kommun och är bland de bästa i Sverige. De tidigare höga kostnaderna för förskola och grundskola i Lund är nu mer i fas med övriga Sverige. Däremot är kostnaden för gymnasieskolan i Lund bland de lägsta i Sverige. Kostnadsnyckeltal för 2018 publiceras under sommaren. För 10 år sedan uppgick antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan till 4,6 stycken. 2017 är antalet 5,0 barn per årsarbetare, vilket är i nivå med övriga Sverige.

Stöd och omsorg

Området ”Stöd och omsorg” fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Inom området individ- och familjeomsorg ligger Lunds kommun kvalitetsmässigt i mitten av Sveriges kommuner, förutom väntetid till försörjningsstöd, där Lund ligger bland de kommuner som har längst väntetid.

Inom området äldreomsorg är brukarnas upplevda bedömning bland de kommuner i Sverige som ligger sämst till, dock är kvaliteten bland de bästa i Sverige när det gäller särskilt boende. Detta visar på svårigheter att värdera omsorg. Kostnaden för kommunens äldreomsorg är hög och ligger nio procent över medelkommunen. Ökningstakten av kostnaderna ligger på samma nivå som medel.

Samhälle och miljö

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen – kommunal service såsom bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyggande, näringsliv och miljö.

Samhälle och miljö är ett brett område. Nyckeltal inom information, delaktighet, kultur och fritid, tekniska verksamheter samt miljöområdet är under bearbetning. Förhoppningsvis kan området utvidgas under 2019.

Tillgängligheten till en kommuns tjänster och service är viktig för att kommunen ska upplevas som en attraktiv och kreativ plats. Lunds strategi för att bli mer tillgänglig för e-post och andel som får direkt svar på en enkel fråga via telefon har fungerat väl.

Kommunens arbete inom miljöområdet har resulterat i att Lund är bland de bästa kommunerna i landet.