Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet i vård och omsorg

God kvalitet i vård och omsorg uppnås bland annat genom att olika krav och mål uppfylls.

Kraven styrs av lagar och författningar, och målen beslutas av till exempel vård- och omsorgsnämnden och den egna verksamheten. God kvalitet uppnås också när brukarna/patienterna är nöjda.

Verksamhetens arbete med kvalitet baseras på Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Olika typer av kontroller och uppföljningar av krav, mål och kvalitet genomförs regelbundet för att stämma av att verksamheten arbetar på rätt sätt och med rätt saker. Resultatet av kontrollerna och uppföljningarna tillsammans med rapporterade avvikelser används sedan som underlag i det systematiska förbättringsarbetet.

Jämförelsetjänst Lunds särskilda boenden (äldreboenden)

Via vår tjänst kan du jämföra Lunds kommuns särskilda boenden (äldreboenden) utifrån flera olika kriterier.

Jämförelse över äldreboenden i Lunds kommun