Kvalitetsarbetets grunder

God kvalitet i vård och omsorg uppnås bland annat genom att olika krav och mål uppfylls.

Kraven för att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg styrs av lagar och författningar. Målen beslutas av till exempel vård- och omsorgsnämnden och den egna verksamheten. God kvalitet uppnås också när brukarna/patienterna är nöjda.

Verksamhetens arbete med kvalitet baseras på Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Olika typer av kontroller och uppföljningar av krav, mål och kvalitet genomförs regelbundet för att stämma av att verksamheten arbetar på rätt sätt och med rätt saker. Resultatet av kontrollerna och uppföljningarna tillsammans med rapporterade avvikelser används sedan som underlag i det systematiska förbättringsarbetet.