Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister används bland annat i vård- och omsorgsförvaltningen som stöd för medarbetare att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Förvaltningen arbetar med tre nationella kvalitetsregister: Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD), Senior alert och Svenska palliativregistret.

BPSD-registret

BPSD-registret (Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar. Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Här kan du läsa mer om BPSD-registret

Senior alert

Senior alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen.

Här kan du läsa mer om Senior alert

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slutskede. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen. Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. Resultatet används i förvaltningens systematiska förbättringsarbete.

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

Här kan du läsa mer om Svenska palliativregistret