Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är byggnadsnämndens förvaltning.

Stadsbyggnadskontoret

  • sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar
  • lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor
  • arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt
  • svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning

Vår verksamhet

Stadsbyggnadskontoret har fem avdelningar.

  1. Administrativa avdelningen ansvarar för byggnadsnämndens administration och expediering av beslut. Till avdelningen hör även ekonomifunktion samt kommunikatör.
  2. Strukturavdelningen handlägger den översiktliga fysiska planeringen och trafik- och grönstrukturfrågor.
  3. Planavdelningen handlägger detaljplaner.
  4. Bygglovsavdelningen handlägger bygglov och anmälan, ärenden om obligatorisk ventilationskontroll samt tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Till avdelningen är även tillgänglighetsrådgivare knuten.
  5. Lantmäteriavdelningen ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning i Lunds kommun. Avdelningen ansvarar även för kommunens GIS-verksamhet (Geografiskt informationssystem).

Kontakta ledningsgruppen på stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsdirektör
Hans Juhlin
E-post: hans.juhlin@lund.se
Telefon: 046-359 69 84

Översiktsplanchef och ansvarig för strukturavdelningen
Cecilia Hansson
E-post: cecilia.hansson@lund.se
Telefon: 046-359 58 05

Planchef och ansvarig för planavdelningen
Ole Kasimir
E-post: ole.kasimir@lund.se
Telefon: 046-359 63 74

Tf Bygglovschef och ansvarig för bygglovsavdelningen
Ian Cortes Guzman
E-post: ian.cortesguzman@lund.se
Telefon: 046-359 42 80

Stadsingenjör och ansvarig för lantmäteriavdelningen
Jonas Andreasson
E-post: jonas.andreasson@lund.se
Telefon: 046-359 59 02

Administrativ chef och ansvarig för administrativa avdelningen
Anna Vroland
E-post: anna.vroland@lund.se
Telefon: 046-359 89 22

Stadsarkitekt
Malin Sjögren
E-post: malin.sjogren@lund.se
Telefon: 046-359 58 41

Stadsantikvarie
Petter Eiring
E-post: petter.eiring@lund.se
Telefon: 046-359 62 16

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga kan du i stället skicka e-post till vår allmänna brevlåda:
stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/stadsbyggnadskontoret