Kommunalråd och oppositionsråd

Det politiska arbetet i kommunen leds av ett antal heltidsanställda politiker – kommunalråd, som företräder den politiska majoriteten och oppositionsråd, som företräder den politiska oppositionen.

Under denna mandatperiod är följande politiker kommunalråd i Lund:

 • Philip Sandberg (L)
 • Fredrik Ljunghill (M)
 • Inga-Kerstin Eriksson (C)
 • Jan Annerstedt (FNL)

Ocn följande politiker är oppositionsråd:

 • Anders Almgren (S)
 • Fanny Johansson  (S)
 • Karin Svensson Smith (MP)

Partiföreträdare

De partier, med minst två mandat i kommunfullmäktige, som inte företräds av kommunalråd eller oppositionsråd har istället partiföreträdare.

Under denna mandatperiod är följande politiker partiföreträdare:

 • Jesper Sahlén (V) på 60%
 • Helena Falk (V) på 40%
 • Maja Grubelic (FI) på 50%
 • Cherry Batrapo (FI) på 50%
 • Victoria Tiblom  (SD) på 100%
 • Hedvig Åkesson (KD) på 100%

Kommunalrådens ansvarsområden för samordning

Ett ansvar för samordning innebär inte att kommunalrådet ensamt har rätt eller skyldighet att opinionsbilda för eller besluta i de frågor och/eller politikområden som är uppräknade för respektive kommunalråd.

Kommunalråd ska följa händelseutvecklingen, representera kommunen, delta på relevanta möten och ansvara för att samordna koalitionens arbete inom de aktuella ämnesområdena. Detta ska givetvis ske i koordination och samverkan med respektive nämnd- eller utskottsordförande.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande

 • Kommunövergripande och samverkansfrågor (Lunds universitet, MalmöLund-regionen, Kommunförbundet Skåne, Sveriges kommuner och landsting, Greater Copenhagen med mera).
 • Näringslivs-, turism- och marknadsföringsfrågor (Lunds nyföretagarcentrum, Medicon Village, Science Village Scandinavia, Ideon med mera).
 • Kommunstyrelsefrågor (budgetprocess och uppsiktsplikt över nämnder med mera).
 • Arbetsgivar- och ledningsfrågor (förvaltningscheferna).
 • Beredskaps- och krisledningsfrågor (krisledningsnämnd med mera).
 • Ägarfrågor (kommunala hel- och delägda bolag och kommunalförbund).
 • Internationella frågor (samverka med KF-presidium angående internationell verksamhet och besök).
 • Skol- och utbildningsfrågor (barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden).
 • Brottsförebyggande frågor (Lunds brottsförebyggande råd).

Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsens vice ordförande

 • Integrationsfrågor (integrationsrådet med mera).
 • Studentfrågor (studentrådet med mera).
 • Personal- och arbetsmarknadsfrågor (arbetsgivarutskottet).
 • Sociala frågor (socialnämnden och överförmyndarnämnden).
 • Plan- och byggfrågor (byggnadsnämnden).
 • Räddningstjänstfrågor (Räddningstjänsten Syd).

Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd

 • Kultur- och fritidsfrågor (kultur- och fritidsnämnden).
 • Gatu-, trafik- park- och teknikfrågor (tekniska nämnden, miljönämnden samt Lunds kommuns parkering AB).
 • Upphandlingsfrågor (upphandlingsutskottet).
 • Renhållnings- och avfallsfrågor (SYSAV, VA Syd och renhållningsstyrelsen).
 • Centrumhandel (tekniska nämnden).

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd

 • Äldreomsorg, vård- och omsorgsfrågor (vård- och omsorgsnämnden).
 • Brukarråd (handikapprådet och pensionärsrådet).
 • Frågor om intern service (servicenämnden och kostfrågor).
 • Drogförebyggande- och folkhälsofrågor (miljö- och hälsoutskottet och socialnämnden).
 • Miljöfrågor (miljönämnden).

 

Relaterad information