Nämnder

I kommunallagen fastslås att det i varje kommun måste finnas en politisk ledning i form av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. I Lund har vi 14 nämnder.

Nämnderna är förvaltningarnas politiska ledning. Ibland kallas de i stället styrelse (till exempel kommunstyrelsen och renhållningsstyrelsen).

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna. Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare, som utför det arbete nämnderna beslutat om.

Förvaltningar i Lunds kommun