Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på:

  • väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst
  • park-, natur- och skogsområden
  • exploatering av bostads- och företagsområden
  • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för vägar, gator, gång- och cykelbanor samt torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

I väghållningsansvaret ingår väg- och trafikanordningar, trafikplanering, trafikövervakning, bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering samt administration av saluhandel. Nämnden är också remissinstans för upplåtelse av offentlig plats.

Mötestider, handlingar och protokoll för tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens sida

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag